Oversikt over stasjoner

Faste hydrografiske stasjoner

I perioden mellom 1935 og 1947 etablerte Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 8 faste hydrografiske stasjoner fra Lista til Nordkapp. Hensikten var å etablere en langtidsserie for overvåkning av kyst og havklimaet. På alle stasjonene måles vannets temperatur og saltinnhold i valgte måledyp. Standard måledyp på stasjonene er: 0 m, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 og 300 m.

Målemetoder

Før 1992 ble temperaturene målt med vendetermometer med en nøyaktighet på ca 0.01 °C. Saltholdighetene ble før 1965 analysert ved titrering og etter 1965 målt med et salinometer. Nøyaktigheten var ca 0.01 psu for begge metodene. Etter 1992 ble stasjonene utstyrt med STD- sonder for måling av temperatur, saltholdighet og trykk(dyp).

Temperatur og saltholdighet kalibreres henholdsvis med vendetermometer og vannprøver som analyseres for saltholdighet i laboratoriet. Etter kalibrering er nøyaktigheten ca 0.01 både for saltholdighet og temperatur.

De faste hydrografiske stasjonen observeres nå vanligvis 1-2 ganger per måned, med unntak av stasjonen Skrova som observeres 3-4 ganger per måned.

Publikasjoner

Hydrografiske normaler og langtidsvariasjoner i norske kystfarvann mellom 1936 og 1992 (Hydrographical normals and long - term variations in Norwegian coastal waters from 1936 to 1992). Fisken og Havet, NR. 6 - 1993. 67s. Aure, Jan og Østensen, Ø. 1993.

Havforskningsinstituttets Termografstasjoner. Hydrografiske normaler og langtidsvariasjoner i norske kystfarvann mellom 1936 og 2000. (Hydrographic normals and long - term variations at fixed surface layer stations along the Norwegian coast from 1936 to 2000). 24 s. Aure, J. og Strand, Ø. 2001.

Long - term hydrographic variability patterns off the Norwegian coast and in the Skagerrak. ICES Marine Science Symposia, 219: 150-159. 2003 Sætre, R, Aure, J. and Danielssen, D.S. 2003.

Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Tlf.: 55 23 85 00
Faks: 55 23 85 31
E-post: post@hi.no

© Havforskningsinstituttet 2019