Ingøy er den nordligste hydrografiske kyststasjonen, og er representativ for havklimaet i den atlantisk-dominerte delen av det vestlige Barentshavet.

I større grad enn for de sørligere stasjonene bærer vannmassene ved Ingøy preg av å være en blanding av Atlantisk vann og kystvann. Det Atlantiske vannet strømmer rundt Tromsøflaket og setter deretter inn Ingøydjupet fra nordvest. Innerst i Ingøydjupet, mellom Sørøya og Ingøy, blandes det med kystvannet som strømmer langs kysten fra sørvest.

Også vertikalt er vannmassene her mer gjennomblandet enn på de øvrige kyststasjonene. Således måles det her mindre forskjeller mellom overflate og bunn enn på de sørligere stasjonene.

Det grønne området er normalverdiene, beregnet fra alle tilgjengelige data fra denne stasjonen i perioden 1936-1944 og 1968-1993, interpolert til denne datoen.

Temperatur

Saltholdighet

Gjennomsnittlig normalverdi

Last ned data

Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Tlf.: 55 23 85 00
Faks: 55 23 85 31
E-post: post@hi.no

© Havforskningsinstituttet 2019