Det grønne området er normalverdiene, beregnet fra alle tilgjengelige data fra denne stasjonen i perioden 1942-1994, interpolert til denne datoen.

Temperatur

Saltholdighet

Gjennomsnittlig normalverdi

Last ned data

Posisjonen til denne stasjonen ligger knappe 3 km sør av Lista fyr, der dypet til bunnen er 310 m. Denne posisjonen ligger i kyststrømmen som har svært lave saltholdigheter i de øvre vannlagene. Dette vannet har en av sine hovedkilder i Østersjøen, men avrenneing fra det sørøstlige Norge bidrar også i betydelig grad. I tillegg utgjør vann fra Jyllandsstrømmen en komponent. Ferskvannskilden til dette vannet er det europeiske kontinentet nord for Alpene.

I de dypere lagene er vannmassene karakterisert av saltere, atlantisk vann som strømmer inn fra Atlanterhavsstrømmen langs vestsiden av Norskerenna.

I kalde vintrer kan det forekomme is i området.

I gjennomsnitt over 30-årsperioden 1960-1989 var mars den kaldeste måneden med en gjennomsnittstemperatur i overflatelaget på 2,7°C, med saltholdighet 30.42. August var den varmeste med 15.0°C, og saltholdighet lik 30.28. Tidspunktet for maksimums- og minimumstemperatur forsinkes med økende dyp, slik at i 300 meters dyp var gjennomsnittstemperaturen høyest i januar, 7.0°C, og lavest i juni, 5.8°C. De respektive saltholdighetene var 35.08 og 35.06.

Både den høyeste og den laveste temperaturen er målt i overflaten, 21.5°C, i august 1982, og -1.77°C i februar 1985.

Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Tlf.: 55 23 85 00
Faks: 55 23 85 31
E-post: post@hi.no

© Havforskningsinstituttet 2019