Det grønne området er normalverdiene, beregnet fra alle tilgjengelige data fra denne stasjonen i perioden 1935-1993, interpolert til denne datoen.

Temperatur

Saltholdighet

Gjennomsnittlig normalverdi

Last ned data

Med sin plassering på yttersida av Lofoten har også stasjonen utenfor Eggum, likeledes med stasjonen ved Skrova i Vestfjorden, hatt en betydning for å beskrive miljøforholdene under Lofotfisket. Men her er miljøforholdene nokså forskjellige fra Skrova.

Dypvannet her har klare sesongmessige svingninger, men også mer kortperiodiske variasjoner, fordi det ikke er noen terskler ved bunnen som stenger for transport av nytt dypvann. De vertikale endringene i temperatur og saltholdighet er dessuten mer gradvise enn ved Skrova hvor det ofte er mye mer markante sprang. I motsetning til i dypet er de sesongmessige svingningene i overflatelagene mindre enn ved Skrova.

Stasjonen ved Eggum er plassert i den innerste delen av Kyststrømmen som stryker nordover langs yttersida av Lofoten, og observasjonshyppigheten er 2 - 3 ganger pr. måned.

Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Tlf.: 55 23 85 00
Faks: 55 23 85 31
E-post: post@hi.no

© Havforskningsinstituttet 2019