Det grønne området er normalverdiene, beregnet fra alle tilgjengelige data fra denne stasjonen i perioden 1946-1954 og 1971-1993, interpolert til denne datoen.

Temperatur

Saltholdighet

Gjennomsnittlig normalverdi

Last ned data

Stasjonen ligger i Buadjupet, 5 km nord av Bud på kysten mot Hustadvika. Dypet til bunnen i denne posisjonen er 268 m. Observasjonsserien ble påbegynt i februar 1946, men obsevasjonsarbeidet ble avbrutt i juni 1954 og kom ikke i gang igjen før i august 1971.

Stasjonen ligger i kystsrømmen, med forholdsvis ferskt kystvann i de øvre lagene. Saltholdigheten stiger med økende dyp på grunn av innblanding av saltere atlantisk vann fra Den norske atlanterhavsstrømmen som kommer inn til kystbankene utenfor Møre.

Middeltemperaturen for 30-årsperioden 1976 2005 var i overflaten lavest i mars, 4.8 ºC, og høyest i august, 13.6 ºC. På grunn av vinteravkjølingen hadde mars de laveste middeltemperaturene til dyp mellom 125 og 150 m. På større dyp var minimumet forsinket til april, 7.4 ºC i 250 m. Den høyeste middeltemperaturen ved bunnen, 8.7 ºC, forekommer i desember, 4 måneder forsinket i forhold til overflaten. I gjennomsnitt har månedsmidlene for temperatur steget med over en grad fra slutten av 1970-årene til 2005.

I overflatelaget hadde månedsmidlene for saltholdighet maksimum i mars, 33.2, og minimum i september, 31.6. Nær bunnen, i 250 m dyp, var saltholdigheten høyest i juni juli, 35.1, og lavest i mars, 34.7.

Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Tlf.: 55 23 85 00
Faks: 55 23 85 31
E-post: post@hi.no

© Havforskningsinstituttet 2019