Hopp til hovedteksten
Akustiske registreringer av 0-gruppe fisk langs kurslinja til G.O. Sars 18.-24. august 2012.
Utskriftsvennlig versjon

Lovende funn av torskeyngel

”G.O. Sars” startet sine undersøkelser langs Troms og Finnmark og har gått østover i den norske økonomiske sonen. Hittil har vi gjort lovende funn av torskeyngel vest i Barentshavet.

Undersøkelsene av årsyngelen (0-gruppe) er blant de mange undersøkelsene som inngår i økosystemtoktet. 0-gruppeundersøkelsene gir indikasjoner på årsklassestyrken til fiskeslag som har Barentshavet som oppvekstområde. 0-gruppeundersøkelsene startet i 1965. De er en av de lengste tidsseriene vi har fra Barentshavet. Fjorårets 0-gruppeundersøkelser viste en rekordstor årsklasse av torsk. Vi er ennå tidlig i toktet, men foreløpig ser det lovende ut, med store akustiske registreringer.

0gruppe.jpg

Figur 1: Store akustiske registeringer av 0-gruppe. Figuren viser registreringene i den øvre del av vannsøyla.

Vi tråler pelagisk (flytetrål) hver 35 nautiske mil for å undersøke arts- og størrelsessammensetningen, og for gi data til mengdeindeksen. Torsken utgjør 80 prosent av årsyngelfangsten der ”G. O. Sars har gått. Flytetrålen fanger det som er i de øverste 60 metrene av vannsøyla.

 

Hvis vi har store registreringer av yngel, kan vi tråle videre nedover til 80 eller 100 meter. Ifølge ekkoloddet har årsyngelen stor sett ligget konsentrert i de øvre 40 metrene av vannsøyla, i vannlaget som er varmet opp i løpet av sommeren. Under dette laget ligger det et vannlag som er adskillig kaldere, og der er det så å si ikke årsyngel av torsk.

Bilde_av_termoklin_redigert.jpg

Figur 2: Ekkogram som viser at 0-gruppetorsken ligger i et belte på 20-40 meters dyp. Til høyre er temperaturprofilen fra overflaten til bunn. Figuren viser at temperaturen synker brått rundt 40 meter fra 9° til 5 °C.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet