Hopp til hovedteksten
Ekkogram ”Komsomolets”
Havforskningsinstituttet overvåker nivåene av radioaktiv forurensing i sjøvann og fisk. Blant annet blir det tatt prøver av sediment og bunnvann rundt ubåtvraket av "Komsomolets". Bildet viser et ekkogram av vraket.  
Utskriftsvennlig versjon

Overvåking av radioaktiv forurensning rundt ubåtvraket av ”Komsomolets”

Den russiske ubåten “Komsomolets” utgjør et potensielt forurensningsproblem der den ligger på 1700 meters dyp ca 180 km sørvest for Bjørnøya. Havforskningsinstituttet og Statens strålevern samarbeider om å ta årlige prøver av sjøvann og sedimenter fra området rundt vraket, for analyser av en rekke radioaktive stoffer. I år blir prøvetakingen utført fra ”Johan Hjort” på første del av økosystemtoktet.
 

Hilde Elise Heldal og Anne Lene Brungot (Statens strålevern)

Den 7. april 1989 brøt det ut brann i den russiske ubåten ”Komsomolets” mens den var på tokt i Norskehavet. Kapteinene blåste opp en nødballasttank som brakte båten opp i overflatestilling, men etter kort tid sank ubåten på 1700 meters dyp, 180 km sørvest for Bjørnøya. 42 russiske sjømenn mistet livet i ulykken, mens 25 av mannskapet overlevde.

”Komsomolets” inneholder en reaktor med flere radioaktive stoffer og to torpedoer med stridshoder bestående av en blanding av uran og plutonium. Korrosjon vil føre til gradvise utslipp som i økende grad vil bestå av langlivede fisjonsprodukter, samt uran og plutonium fra stridshodene. Plutonium fra stridshodene vil i stor grad binde seg til sedimentene nær vraket. Uran fra stridshodene er relativt løselig, men bidraget til det marine miljø vil være uvesentlig i forhold til den naturlige urankonsentrasjonen.

I 1999 ble mindre utslipp registrert fra reaktorkammeret i nærheten av vraket. Undersøkelser tyder på utslipp av radioaktive stoffer gjennom et ventilasjonsrør. Det er forventet at selve reaktoren og sikringene rundt denne vil hindre korrosjon som kan frigi reaktorbrensel til områdene rundt i ca. 2000 år. Det antas at ventilasjonsrøret vil være eneste mulighet for lekkasje av radioaktive stoffer fra reaktoren. Stridshodene er ikke på samme måte som reaktoren beskyttet mot sjøvann. De er forventet å korrodere på tidligere tidspunkt.

To store vurderinger av den radiologiske trusselen fra ”Komsomolets” ble foretatt i løpet av 1990-tallet. Den første vurderingen av norske eksperter for NATO og den andre av eksperter fra den russiske marine. I tillegg er det foretatt en studie av utslipp og transport av radioaktive stoffer fra vraket. Konklusjonene av disse faglige vurderingene er at sannsynligheten for store utslipp fra ”Komsomolets” i nær fremtid er liten. Ubåten utgjør dermed en minimal fare for mennesker.

Resultater fra våre undersøkelser

Resultater fra analyser av cesium-137 (ett av de vanligste radioaktive stoffene) i sjøvann og sedimenter i området rundt ”Komsomolets” i perioden 1993-2009 viser ingen forhøyete nivåer. Nivåene av cesium-137 i sedimenter i norske havområder varierer i dag normalt mellom 0 og 20 Bq/kg, mens nivåene i overflatevann i Barentshavet og Norskehavet i dag normalt er under 3 Bq/m3.

cesium-137 i sjøvann og sedimenter rundt Komsomolets

Fremtidig prøvetaking

Sedimentprøvetakingen vi har gjennomført siden 1993 har blitt utført fra Havforskningsinstituttets fartøy ved hjelp av en sedimentgrabb som senkes ned til havbunnen i en wire fra fartøyet. På grunn av dypet (1700 m) og strømforhold i området er det alltid knyttet usikkerhet til posisjonen grabben treffer havbunnen. Vi ved med andre ord ikke nøyaktig hvor nært ”Komsomolets” vi tar prøver.

Vi planlegger nå å teste ut et akustisk prøvetakingsutstyr som gjør det mulig med sedimentprøvetaking eller prøvetaking av vannmasser på en nøyaktig posisjon. Ved hjelp av dette utstyret vil vi med større nøyaktighet kunne ta prøver i umiddelbar nærhet til vraket, og vi vil være bedre i stand til å oppdage eventuelle lekkasjer av radioaktive stoffer til det marine miljø.

Vi planlegger uttesting av dette utstyret høsten 2010 og videre vil det bli forsøkt brukt ved ”Komsomolets” i 2011.