Hopp til hovedteksten
Pelagisk trål
Foto: Elena Eriksen
Utskriftsvennlig versjon

Resultater fra Barentshavet - del 2

Økosystemtoktet: Vanntemperaturen i Barentshavet er fortsatt høy, men det er observert gradvis avkjøling siden 2006, som var et rekordvarmt år. I år hadde lodda litt større utbredelse i øst-vestlig retning; et utbredelsesmønster som var vanlig på 1970- tallet, da loddebestanden var stor.

Av Elena Eriksen og Harald Gjøsæter

Oseanografiske forhold i Barentshavet

Vanntemperaturen i Barentshavet er fortsatt på et høyt nivå, men det er observert gradvis avkjøling siden 2006, som var et rekordvarmt år. I år var temperaturen 0.4-1.1°C høyere enn langtidsgjennomsnittet. Det ble observert positive temperaturanomalier nord for 77ºN både i østlige og vestlige deler av Barentshavet, men også i bunnvannet over nesten hele Barentshavet. 

Negative temperaturanomalier ble observert i sentrale deler av Barentshavet.

I sammenligning med 2008 var vanntemperaturen ved overflaten lavere (0.3-0.8°C) i sentrale og sør-østlige deler, men høyere (0.5-1.0°C) i vestlige og nordlige deler av Barentshavet (se figur). Generelt for hele Barentshavet var temperaturen litt lavere både på faste snitt (Kola, Kanin og Vardø-Nord) og på faste stasjoner.

Vanntemperaturer

Vanntemperatur ved overflaten og ved bunn i 2008 og 2009.

 

Pelagiske fiskearter

Lodde

Lodde hadde i år litt større utbredelse i øst-vestlig retning, den ble observert mellom 10 og 56°Ø. Tette konsentrasjoner av voksen lodde ble observert i russiske farvann. Dette utbredelsesmønsteret var vanlig på 1970-tallet, da loddebestanden var stor. 

Lodde

 
1-åringene av lodde var noe mindre (både i størrelse og vekt) enn i fjor, men de utgjør ca 55 prosent av den voksne loddebestanden. 2-åringene er også mindre enn i fjor, med en gjennomsnittsvekt på 10,9 gram. Årets loddebestand innholder mye færre 1- og 2-åringer enn i fjor, men flere 3-åringer, selv om de utgjør 17 prosent av totalbestanden. 

Overlevelsen av 2008-årsklassen, som var rekordhøy på 0-gruppestadiet, var ganske lav; dødeligheten var på ca 50 prosent. Det kan skyldes underestimering og/eller naturlig dødelighet (predasjon, dårlig mattilbud osv).

Polartorsk

Utbredelsesområdet for polartorsk var mye større i år. Polartorsk var observert både lenger sør og lenger nord enn i 2008. Hovedtyngden av polartorsk var funnet sør for Franz Jozefs land. Mengdeestimatet var lavere i år; ca 890 tusen tonn i motsetning til 1220 tusen tonn i 2008.

Polartorsk

 
Mesteparten av den voksne bestanden utgjøres av 2-åringer (ca 50 prosent). I 2008 utgjorde 1-åringene ca 60 prosent. Fisken var generelt mindre i år: lengde og vekt på alle aldersgrupper var mindre enn samme aldersgruppe i 2008. Ett-åringene veide ca 0,5 gram mindre, to-åringene 1,3 gram mindre og tre-åringene 0,9 gram mindre. Det tyder på dårligere mattilbud. Det ble registrert dårligere overlevelse av 2007-årsklassen, men bedre overlevelse av 2006-årsklassen.

Kolmule

Også kolmule-utbredelsen er breiere. Kolmule ble observert over et større område i den vestlige delen av Barentshavet. Det ble registrert ca tre ganger så mye kolmule i 2009 som i 2008.

Kolmule

 
Mengden av kolmule i Barentshavet var ca 1520 millioner fisk i 2009. Biomassen ligger på ca 260 tusen tonn. Kolmulebestanden består hovedsakelig av eldre aldersgrupper. Det er ca sju ganger flere 5-åringer og ca tre ganger flere 6-åringer i dette området enn det var i fjor.

Sild

Sildeutbredelsen var mye mindre i 2009 enn i 2008. Det gjaldt særlig den østlige komponenten av sildebestanden som var observert i tre små områder. Mengdeberegning kjøres separat for den vestlige (som er en del av utbredelsen av voksen sild i Norskehavet) og den østlige komponenten. 

Sild

 
Den vestlige komponenten utgjør hovedtyngden og er dobbelt så stor som i 2008. Sild fra ulike aldergrupper er observert i vest, men mengden domineres av 3- og 5-åringer som står mer vestlig og av 1-åringer som står mer østover.

Den østlige komponenten er ekstremt lav og biomassen var på ca 24 tusen tonn i motsetning av 520 tusen tonn i 2008. Den østlige komponenten innholder hovedsakelig 1- og 3-åringer. Den rekordsterke 2004-årsklassen og den sterke 2006-årsklassen utgjør mer enn 50 prosent av den totale sildebiomassen i Barentshavet, selv om antallet av dem er kraftig redusert.


 

Her er fartøyene

Toktkart for fartøyene som er med på toktet.


les mer