Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI sitt hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Forsker - fiskeri-/marinbiologi (marine tropiske økosystemer)

Søknadsfrist: 31. desember 2018
Om stillingen Havforskningsinstituttet har ledig en fast stilling som forsker med fiskeribiologisk, marinbiologisk eller annen relevant akademisk bakgrunn og med kompetanse innenfor mengde- og bestandsberegning av fisk. Stillingen er plassert i forskningsgruppen Havforskning i utviklingsland, med arbeidssted Bergen. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til instituttets prosjekter i utviklingsland, både innenfor EAF-Nansenprogrammet og ...

Vi søker en systemutvikler

Søknadsfrist: 2. januar 2019
Om stillingen Vi søker en overingeniør til vår IT-seksjon i Bergen som kan bidra til drift og utvikling av vårt LIMS-system. LIMS (Laboratory Information Management System) er vårt sentrale fagsystem for laboratorieaktiviteten og leveranse av data til forskningen. Laboratoriene er akkreditert etter kvalitetsstandarden NS-EN ISO/IEC 17025:2005, og LIMS er bygget opp for å understøtte dette.Som vår nye kollega vil du inneha en systemadministrator-rolle i LIMS, ...

Forskerstilling innen benthosøkologi

Søknadsfrist: 4. januar 2019
Om stillingen Vi søker etter en forsker som skal arbeide med oppgaver i MAREANO-programmet (www.mareano.no) og faglig relaterte forskningsprosjekt med fokus på bunnfauna. Den som tilsettes skal bidra med rapportering og rådgivning til ulike prosesser i norsk offentlig forvaltning, samt bidra og ta initiativ til relevante forskningsaktiviteter der MAREANOs datamateriale inngår. Stillingen er fast og plassert i forskningsgruppen Bunnsamfunn, med arbeidssted ...

Har du lyst jobbe som ingeniør innen dyreplanktontaksonomi?

Søknadsfrist: 6. januar 2019
Om stillingen Havforskningsinstituttet i Bergen har nå ledig en fast 100 % stilling som avdelingsingeniør/overingeniør, tilknyttet Forskningsgruppe Plankton.Om Forskningsgruppe Plankton Forskningsgruppe Plankton arbeider med overvåking, forskning og rådgivning i miljøundersøkelser av planteplankton, dyreplankton, fiskeegg og fiskelarver i våre marine økosystemer. Forskningsgruppen har ansvaret for å overvåke og ...

Avdelingsingeniør/Overingeniør - marin forskningsinstrumentering

Søknadsfrist: 13. januar 2019
Om stillingen .Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig to faste stillinger som 1085 avdelingsingeniør /1087 overingeniør. Stillingene er tilknyttet Rederiavdelingen, Seksjon Fartøyinstrument med arbeidssted i Bergen. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av vitenskapelig instrumentering om bord på forskningsfartøyene som Havforskningsinstituttet eier og bemanner, samt verkstedsfasiliteter på Nykirkekaien og Marineholmen. ...

Avdelingsingeniør - marin forskningsinstrumentering

Søknadsfrist: 13. januar 2019
Om stillingen Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig to midlertidige stillinger som 1085 avdelingsingeniør, med foreløpig varighet på ett år.Stillingene er tilknyttet Rederiavdelingen, Seksjon Fartøyinstrument med arbeidssted i Bergen. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av vitenskapelig instrumentering om bord på forskningsfartøyene som Havforskningsinstituttet eier og bemanner, samt verkstedsfasiliteter på Nykirkekaien og Marineholmen. ...

Avdelingsingeniør - CTD verksted

Søknadsfrist: 13. januar 2019
Om stillingen Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig en ett års midlertidig stilling som 1085 avdelingsingeniør. Stillingen er tilknyttet Rederiavdelingen, Seksjon Fartøyinstrument med arbeidssted i Bergen. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av vitenskapelig instrumentering om bord på forskningsfartøyene som Havforskningsinstituttet eier og bemanner, samt verkstedsfasiliteter på Nykirkekaien og Marineholmen. ...

Overingeniør - marin forskningsinstrumentering

Søknadsfrist: 13. januar 2019
Om stillingen Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig en fast stilling som 1087 overingeniør. Stillingen er tilknyttet Rederiavdelingen, Seksjon Fartøyinstrument med arbeidssted i Bergen. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av vitenskapelig instrumentering om bord på forskningsfartøyene som Havforskningsinstituttet eier og bemanner, samt verkstedsfasiliteter på Nykirkekaien og Marineholmen.Arbeidsoppgaver Drift og ...

1065 konsulent/1408 førstekonsulent innen innkjøp og administrasjon

Søknadsfrist: 13. januar 2019
Om stillingen Ved Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø er det ledig en fast 100 % stilling som konsulent/førstekonsulent. Hovedoppgavene er knyttet til administrative gjøremål, og stillingen inngår i avdelingens lokale administrasjonsgruppe. Stillingen vil bli plassert i kode 1065 konsulent eller 1408 førstekonsulent, avhengig av søkerens kvalifikasjoner.Stillingen vil være knyttet opp mot vår sentrale innkjøpsavdeling og dokumentsenter i Bergen, men ...

Postdoctoral fellow in ecosystem modelling

Søknadsfrist: 16. januar 2019

PhD position on ecosystem modelling

Søknadsfrist: 16. januar 2019

Postdoktor – bioenergetikk i lavtrofisk akvakultur

Søknadsfrist: 25. januar 2019
Om stillingen Havforskningsinstituttet (HI) har ledig en 3-årig stilling som postdoktor innen bioenergetikk. Fokus for stillingen er på utvikling av individbasert modellering for å forstå hvordan miljøforhold påvirker produksjon hos lavtrofiske bentiske organismer. Hovedmålene vil være å bidra med grunnleggende økofysiologisk kunnskap om organismene, og å kunne beregne bæreevne innen lavtrofisk oppdrett, knyttet til både scenarier for fremtidig storskala produksjon ...

To stillinger som avdelingsingeniør/overingeniør - felttekniker innen faggruppe Bunnfisk

Søknadsfrist: 1. februar 2019
Om stillingen Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for to avdelingsingeniører/overingeniører som skal delta på tokt på våre fartøyer og eventuelle leiefartøy, samt gjøre aldersbestemmelser (lese otolitter) av fisken både på toktet og på land. Arbeidet inngår som en del av overvåkning, forskning og rådgivning på viktige fiskebestander i våre farvann. Stillingene er faste og er plassert i Forskningsgruppe Bunnfisk, med arbeidssted Bergen. ...