Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI har hovedkontor i Bergen, men har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

PhD-stipendiat – bifangst av sjøpattedyr i fiskerier

Søknadsfrist: 25. mars 2018
Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig en stilling som PhD-stipendiat med hovedarbeidsområde innen overvåkning av bifangst av sjøpattedyr i fiskerier, samt utvikling av avbøtende tiltak. Stillingen er for fire år, og plassert i Forskningsgruppe Sjøpattedyr, med arbeidssted Oslo.Forskningsgruppe Sjøpattedyr har som sin målsetning å videreutvikle metodikk for, og gjennomføre rutinemessig oppdatering av rådgivningsgrunnlaget for forvaltning av sel og hval (tallrikhet, produksjonsevne, ...

HR-rådgiver

Søknadsfrist: 29. mars 2018
Personalavdelingen ved Havforskningsinstituttet er på jakt etter en ny medarbeider til en fast stilling som rådgiver med arbeidssted sentralt beliggende i Bergen.Personalavdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle instituttets personalpolitikk, og støtte ledere i gjennomføring av denne. Dette gjør vi i tett dialog med ledelsen, arbeidstakerorganisasjonene og ansatte. I tillegg er avdelingen ansvarlig for å utvikle og tilrettelegge effektive personaladministrative system og ...

Postdoctoral fellowship in quantitative ecology of mesopelagic organisms

Søknadsfrist: 1. april 2018
Ved Havforskningsinstituttet er det ledig en 2.5-årig stilling som postdoktor tilknyttet Forskningsgruppe Plankton, med arbeidssted Bergen. Stillingen er finansiert innenfor prosjektet HARMES (Harvesting the Mesopelagics – Ecological and Management Implications) finansiert av Norges Forskningsråd. Det er økt nasjonal og internasjonal interesse for utnyttelse av mesopelagiske ressurser. Forskningsgruppe Plankton ønsker derfor å utvide sin kompetanse innen kvantitativ økologi med hovedvekt på ...

Avdelingsingeniør / Overingeniør

Søknadsfrist: 5. april 2018
Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en avdelingsingeniør/overingeniør som skal arbeide med diettanalyser av fisk samt delta på tokt på våre fartøyer og eventuelle leiefartøy for å samle og opparbeide prøver av bla bunndyr. Arbeidet inngår som en del av overvåkning, forskning og rådgivning på viktige fiskebestander i våre farvann, samt på de marine økosystemenes struktur og dynamikk. Stillingen er fast og er plassert i Forskningsgruppe Økosystemprosesser, med arbeidssted ...

Forsker på bestandsvurdering av pelagisk fisk

Søknadsfrist: 19. april 2018
Bestandene av makrellstørje, makrell, kolmule, norsk vårgytende sild, nordsjøsild og lodde utgjør svært viktige kommersielle ressurser i de nordlige havområder. Dette er bestander som går i stim pelagisk (i de åpne vannmasser), som vandrer mye gjennom året, som til dels konkurrerer om mattilgang og habitat, og som høstes i flere lands økonomiske soner. Deres utbredelse og vandringer endrer seg med bestandsstørrelse, aldersstruktur og klima, noe som gir utfordringer for bestandsvurdering, ...