Det grønne området er normalverdiene, beregnet fra alle tilgjengelige data fra denne stasjonen i perioden 1942-1993, interpolert til denne datoen.

Temperatur

Saltholdighet

Gjennomsnittlig normalverdi

Last ned data

Denne stasjonen ligger nesten 6 km vest av Utsira, i en posisjon der dypet til bunnen er 270 m. De første observasjonene på stasjonen ble tatt i februar 1942.

Middelverdiene for 30-årsperioden 1961 1990 viser at salholdigheten i de øvre 50 m av vann søylen var lavere enn 34.0 gjennom hele året, saltholdigheter som er typisk for kystvann. Tilsvarende, i 75 m, og på større dyp, var saltholdigheten over 34 gjennom hele året og steg mot økende dyp på grunn av innblanding av atlantisk vann. I observasjonsdypene 200 og 250 m var det atlantisk vann med saltholdighet over 35 i middel for alle årets måneder. Saltholdigheten i disse dypene er høyere enn på alle de andre stasjonene. Den viktigste årsaken til dette er at det atlantiske vannet som strømmer sørover i Norskerenna er av det salteste og varmeste som kommer inn fra Atlanterhavet idet det har fulgt den korteste ruten langs sokkelskråningen nord av De britiske øyene. I overflaten er vannet saltest i januar, 33.04, og ferskest juni, 30.56. Nær bunnen, i 250 m varierer 30-årsmidlene av saltholdighet svært lite gjennom året, fra 35.09 i september til 35.14 i mars, april, mai og desember.

Middeltemperaturen i overflaten hadde minimum i januar, 5.55 ºC, og maksimum i september, 7.81 ºC. Nær bunnen var temperaturen høyest i januar, 7.16 ºC, og lavest i august, 6.11 ºC.

Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Tlf.: 55 23 85 00
Faks: 55 23 85 31
E-post: post@hi.no

© Havforskningsinstituttet 2019