Ellen Sofie Grefsrud

Telephone: 41455428
Department: Bentiske ressurser

Arbeider med

Kartlegger forekomster av stort kamskjell- og haneskjell i "Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper". Programmet er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for naturforvaltning og Fiskeridirektoratet der det faglige ansvaret for kartlegging av naturtypene ligger hos Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelser og Norsk institutt for vannforskning. Første programperiode var fra 2007 til 2010 og andre periode startet i 2011 og avsluttes i 2015. Kartlagte områder verdisettes etter en rekke økologiske og kulturbetingede kriterier og publiseres i DN sin karttjeneste Naturbase. En viktig del av prosjektet er utvikling av metodikk som effektiviserer kartleggingsarbeidet. Dette inkluderer blant annet romlige modeller basert på feltdata, løsninger for videoopptak under vann og utvikling av bunntypekart basert på data fra sideskannsonar og seismikk. Mer om programmet kan du lese her:

http://www.dirnat.no/naturmangfold/kartlegging/naturtyper/marint/

Effekt av forsurning på kamskjell og hummer. Fokuset har økt på problemstillinger knyttet til forsuring av havene våre. Det antas at de største endringene vil skje i de polare områdene. Et surere havmiljø kan føre til at kalkdannende organismer får problemer med å danne kalkskall. Effektstudier på arter med utbredelse i de nordlige havområdene vil kunne gi svar på hvilke konsekvenser forsurningen vil ha, ikke bare på individnivå, men i et større økologisk perspektiv. Både stort kamskjell ( Pecten maximus ) og hummer ( Homarus gammarus ) danner kalkskall og siden klekkeriproduksjon av begge artene er vel etablert egner disse artene seg som modellarter i effektstudier. For kamskjell vil det i perioden 2012-2014 gjennomføres forsøk for å undersøke hvilke effekter  ulike pH-nivå har på kamskjelllarvenes evne til å danne skall, på skallmengden hos kamskjellarvene og på kamskjelllarvenes energibudsjett. Effektstudier på hummerlarver ble gjennomført i 2011 og nye forsøk er planlagt for perioden 2012-2014. Langtidsstudier vil også fokusere på forsurningens effekt på atferd hos hummeryngel.

Curriculum Vitae

UTDANNELSE OG JOBBERFARING

2008- Forsker ved Havforskningsinstituttet.
• Naturtypekartlegging med ansvar for kartlegging av stort kamskjell og haneskjell
• Prosjektleder for delprosjektet ”Kartlegging av marint biologisk mangfold i Hordaland”
• Effekt av forsurning på kamskjell og hummer

2007- 2008 18 mnd Post doktor ved Harbor Branch Oceanographic Institute at Florida Atlantic University, Florida, USA
• Havbeite og gjenoppbygging av ville bestander av konkylier
• Utenlandsstipend fra Norges Forskningsråd (prosjektnr 176781)

2006 August-desember, 1109 forsker ved Havforskningsinstituttet, Bergen.
• Biologisk kunnskapsstaus hos hjerteskjell
• ”Økologiske effekter ved utsett av oppdrettshummer”

2006 Disputas, Doctor scientiarum. “Predation on cultured and wild scallops Pecten maximus L. by the crab Cancer pagurus L”.
Universitetet i Bergen/Havforskningsinstituttet, Bergen

2000-2003 Stipendiat i marinbiologi (NFR prosjektnr 137326/120)
Universitetet i Bergen/Havforskningsinstituttet, Bergen

1996-1999 Hovedfag i marinbiologi: “Crab (Cancer pagurus) predation on
scallop (Pecten maximus) – handling time and predation behaviour
related to scallop size”.
Universitetet i Bergen/Havforskningsinstituttet, Bergen

1993-1996 Kandidat i akvakultur. Høgskolen i Sogn og Fjordane, Sogndal


PUBLIKASJONER I INTERNASJONALE TIDSSKRIFT

Bekkby T, Moy FE, Olsen H, Rinde E, Bodvin T, Bøe R, Steen H, Grefsrud ES, Espeland SH, Pedersen A, Jørgensen NM. Accepted. The Norwegian Program for Mapping of Marine Habitats – Providing Knowledge and Maps for ICZMP. Proceeding ICZM2011, Blackwell Publishing.

Rice J, Moksness E, Attwood C, Brown S, Dahle G, Gjerde K; Grefsrud ES, Kenchington R, Kleiven AR, McConney P, Næsje T, Olsen E, Olsen EM, Sanders J, Sharma C, Vestergaard O. Accepted. The role of MPAs in reconciling fisheries management with conservation of biological diversity. Ocean and Coastal Management

Grefsrud, E.S., Dauphin, Y., Cuif, J-P., Denis, A. & Strand Ø. 2008. Modifications in foliated microstructure of cultured and wild scallop shells ( Pecten maximus ). Journal of Shellfish Research . 27, 633-642.

Grefsrud, E.S. & Strand, Ø. 2006. Comparison of shell strength in cultured and wild scallops ( Pecten maximus ). Aquaculture . 251, 306-313.

Strand, Ø., Grefsrud, E.S., Haugum, G.A., Bakke, G., Helland, E. & Helland T. 2004. Release strategies in scallop ( Pecten maximus ) sea ranching vulnerable to crab predation. In: Stock enhancement and Sea Ranching (eds K. Leber, S. Kitada, H.L. Blankenship & T. Svåsand) Blackwell Science Ltd, Oxford, pp 544-555.

Grefsrud, E.S., Strand, Ø. & Haugum, G.A. 2003. Handling time and predation behaviour by the crab, Cancer pagurus , preying on cultured scallops, Pecten maximus . Aquaculture Research . 34, 1191-1200.

POPULÆRVITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER

Bodvin T, Steen H, Moy F, Grefsrud ES 2011. Viktige naturtyper langs kysten. Havforskningsrapporten 2011: 51-52.

Strand Ø., Strohmeier T. & Grefsrud E.S. 2010. Stort kamskjell. Årsrapport, Havforskningsinstituttet.

Grefsrud E.S. 2004. Skallets styrkeegenskaper – viktig i skjelldyrking? Havbruksrapporten, Havforskningsinstituttet i Bergen, Fisken og havet, særnummer 3, side 99-101.

Grefsrud E.S. 2004. Taskekrabbens preferanser for dyrkede kamskjell. Norsk Fiskeoppdrett, nummer 2.

RAPPORTER

Olsen H.A., Bøe R., Totland O & Grefsrud E.S. 2009. Bunnforhold og kamskjellforekomster – kartlegging av to områder i Froan. Norges geologiske undersøkelser, rapport nr 2009.044. pp 43.

Grefsrud E.S. & Strand Ø. 2007. Hjerteskjell (Cerastoderma edule) – kunnskapsstatus for ressursbiologi, miljøeffekter av fiske og forvaltningsstrategier. Havforskningsinstituttet, pp 20.

INTERNASJONALT SAMARBEIDE

2007- 2008
Post doktor ved Harbor Branch Oceanographic Institute at Florida Atlantic University, Florida, USA, januar 2007-juli 2008.

2001-2003
Universitetet i Paris XI, Orsay, France. Finansiert av fransk-norsk stiftelse: “Structure, formation and daily growth of the scallop Pecten maximus shell”.

Is this your profile? Edit your profile (login)