Lofotveggen

Foto: Jon Helge Vølstad
Utskriftsvennlig versjon

Bakgrunn

Hvor mye fisk er det i havet? Hvor mye kan vi høste av havets rikdom og likevel forvalte den på en god måte? For å kunne gi gode råd om fiskeri, trenger vi informasjon om hvor mye fisk som tas ut og hvordan fiskebestandene utvikler seg. Det er mange ulike faktorer som spiller inn for svingninger i fiskebestandene. Endringer i fangster gir er en indikator for bestandssvingninger. Over år vil fangstdataene gi kurver som viser hvordan bestandene utvikler seg: om de går opp eller ned, eller holder seg stabile. Da kan tiltak settes inn når det blir nødvendig, slik at kommende generasjoner også kan få oppleve å spise fisk de selv har hentet ut fra et rikt og levende hav.
 

Som en del av det 3-årige forskningsprosjektet: "Fiskeressursene på kysten: grunnlaget for turistfisket og turistfiskenæringen"u tvikles det metodikk for kartlegging av turistfiskeriet langs norskekysten fordi vi trenger kunnskap om hvordan fiskebestandene utvikler seg dersom vi skal klare å sikre at vi kan høste av dem i fremtiden. Til havs har vi i Norge svært gode rutiner for dette, blant annet gjennom samarbeid med fiskeflåten, som rapporterer inn sine fangstdagbøker. Gode og dårlige år for fiskeriene gir en indikasjon på hvor mye fisk det er i havet.

Utviklingen av f. eks. kysttorskbestanden og seibestanden har vi god oversikt over, blant annet takket være fiskernes innrapportering av fangster.

Hvorfor trenger vi pålitelige data om fangstene i turistfisket?

 • Mål på totale fangster fra alle sektorer er viktige for å sikre et stabilt og langsiktig ressursgrunnlag
 • Stabilt ressursgrunnlag er viktig for å sikre at turistene kan ha glede av fiske i framtiden
 • Fangst per innsats (f.eks. gjennomsnittlig antall fisk fanget per fiskedag i en region) målt over tid gir en indikasjon på variasjon og størrelse på fiskebestanden  
 • Reduksjon i fiskeressursen kan bli en trussel for reiselivet
 • Gir Havforskningsinstituttet og  reiselivsnæringen grunnlag for rådgiving om forvaltningen av ressursene.

God forvaltning og ”kultivering”av bestandene krever kunnskap om hva og hvor mye vi høster ut av havet/sjøen

Fangst data fra fritidsfiskerne og fisketuristene vil bidra til å sikre at:

 • bestandene ikke blir overfisket
 • tilstrekkelig mengde fisk overlever frem til gytemoden alder
 • vekstpotensialet per individ blir utnyttet
 • at turister kan fiske stor fisk - troféfisk

Yrkesfiskerne har lenge vært pålagt å rapportere (enten selv eller via fiskesalgslagene) hvilke arter og hvor mye som fiskes

Samarbeid med kystfiskeflåten

Et samarbeid er allerede etablert med kystfiskeflåten, men det er ikke nok. Fisketurister er en viktig brikke i puslespillet. Derfor ønsker nå Havforskningsinstituttet å finne rutiner for hvordan også de kan bidra til å bedre vår kunnskap om kystfiskebestandene.

Havforskningsinstituttet samarbeider med Referanseflåten som består av fartøy fra Kystfiskeflåten og havfiskeflåten.

Vi får informasjon fra:

 • 21 fiskebåter som opererer langs kysten (Kystreferanseflåten)
 • 17 fiskebåter som opererer til havs (Havfiskereferanseflåten)

Flåten gir detaljert informasjon om:

 • Fiskeaktiviteter
 • Fangstmengde
 • Størrelses- og artssammensetning av fangstene

Tidligere anslag av fangstmengde fisket av turister:

 • Hallenstvedt 2001, Hallenstvedt & Wulff 2001, 2002: Totalt mellom 12.000 og 15.000 tonn rundvekt fisk – ingen artssammensetning.
 • Cap Gemini Ernst & Young 2003 (CGE&Y 2003): Totalt mellom 6.000 og 9.000 tonn rundvekt fisk – ingen artssammensetning.
 • Transportøkonomisk institutt 2005 (Jens Kristian Steen Jacobsen: Utenlandske bilturisters fiske i saltvann i Norge 2004, TØI-rapport 788/2005): Kan utledes av rapporten at utenlandske bilturister fisker ca. 5.000 tonn rundvekt fisk – ingen artssammensetning.
 • Samlet vurdering av Essens management, okt. 2005 (inkl. antagelser gjort i samråd med Havforskningsinstituttet) vedrørende kysttorsk nord for 62°N:
 1. - Basert på Hallenstvedt & Wulff: ca. 6.600 tonn nord for 62°N i 2004, herav ca. 3.300 tonn torsk (50%) og herav 2.600 tonn kysttorsk.
 2. - Basert på Transportøkonomisk institutt (TØI): totalt 5.800 tonn rundvekt fisk. 49% nord for Stad, 50% torsk herav 80% kysttorsk gir 1.100 tonn kysttorsk

  NB! Disse rapportene bruker ulike begrep og definisjoner av fritidsfiske og turistfiske.

Kontakt

Prosjektleder
Jon Helge Vølstad
Tlf. 55 23 84 11

Lurer du på noe?

Spørsmål om registrering og om prosjektet generelt kan sendes til turistfiske@imr.no.