Hopp til hovedteksten

Toktdagbok 2008

Dato
10. mars 08
Publisert: 10.03.2008 - Oppdatert: 02.06.2009
Lodde sortering av fangst

Eit tidleg og vestleg loddeinnsig

To norske og eitt russisk fartøy har i løpet av februar undersøkt årets loddeinnsig. Mengda modnande lodde er berekna til 470 000 tonn, som er i samsvar med prognosen frå økosystemtoktet i september 2007. Dette er eit førebels tal, og det gjenstår mellom anna berekning av uvisse.

Dato
28. februar 08
Publisert: 28.02.2008 - Oppdatert: 20.05.2009
Lodde fangst

Loddegytingen er i gang

De siste dagene har "Eros" kartlagt den nordlige grensen for det vestlige innsiget av gytelodde. Øst på Fugløybanken har vi observert at lodda forsvant fra overflaten og klumpet seg ved bunnen. Fiskerne som trålte etter torsk, fortalte at alle torskemagene inneholdt lodde. Selv trålte vi ved bunnen, men fikk ikke lodde, kun klumper med egg.

Dato
21. februar 08
Publisert: 21.02.2008 - Oppdatert: 20.05.2009
Eros

Hjem uten lodde, men med håp

Etter en uke i russisk økonomisk sone (RØS) er ”Eros” tilbake i Kirkenes. Målet med undersøkelsene i russisk sone var å studere et eventuelt østlig innsig av lodde, men vi så ikke en eneste stim av vandrende lodde. Lodda som ble observert på russisk side var betydelig mindre, blandet seg med umoden lodde og stod ved bunnen.

Dato
13. februar 08
Publisert: 13.02.2008 - Oppdatert: 20.05.2009
Loddefangst

Midtveis i toktet

Den første delen av vinterloddetoktet ble avsluttet i Kirkenes den 09.februar. Så langt er utbredelsen av ungsild kartlagt langs Troms- og Finnmarkskysten. Ungsild ble observert langs hele Finnmarkskysten, mens lodda hadde en mer ujevn fordeling.

Dato
06. februar 08
Publisert: 06.02.2008 - Oppdatert: 20.05.2009
Lodde

Vinterloddetoktet er i gang

Vinterloddetoktet startet lørdag 2. februar. Vi går langs Finnmarkskysten og kartlegger utbredelsen av ungsild. Vi samler ekkolodd- og sonardata for å studere akustisk målstyrke av ungsild ved flere frekvenser. Senere vil dataene bli brukt til å gjenkjenne sild i loddeområder og separere sA-verdier fra sild fra sA-verdier for lodde. sA-verdier er styrken av den tilbakespredte lyden fra fisken, når den blir truffet av lydstrålen fra ekkoloddet.

Fartøy og perioder

Toktet i 2008 gjennomføres med to norske leiefartøyer; MS "Eros" (2.februar - 2.mars) og MS "Libas" (15.februar - 29.februar), fire russiske; forskningsfartøyet FF "Smolensk" (25.1.-17.2.) og tre leiefartøyer. Havforskningsinstituttet har mottatt positivt svar på søknaden om adgang for leiefartøy ”Eros” i russisk sone i perioden 10. – 20. februar. 

Målsetningene for årets tokt er:

  • Estimere akustisk målstyrke for lodde i gyteperioden
  • Kartlegge utbredelsen av ungsild med tanke på blanding av ungsild og lodde som problem for akustisk mengdeberegning
  • Estimering av vandringshastighet og retning for gytelodde med sonar som støtte for akustisk mengdeberegning
  • Mengdeberegning av gytelodde med ekkolodd og sonar

Toktet er tredelt

Først skal "Eros" utføre kartlegging av ungsild langs finnmarkskysten med ekkolodd, deretter skal "Eros" og "Smolensk" kartlegge innsiget og mengdemåle gytelodde i russisk sone.

Tre russiske leiefartøyer skal ha hjelpefunksjon, de skal lete etter og følge loddestimer. Samtidig skal "Libas" som førsteprioritet utføre TS-målinger.

På den siste delen av toktet skal "Eros" og "Libas" foreta en grundig dekning langs Finnmarkskysten for å foreta mengdeberegning av gyteinnsiget.