Hopp til hovedteksten
svolver._Stockhausen
Utskriftsvennlig versjon

Skreitokt

Skreitoktet er et akustisk tokt med et fartøy i Lofoten-Vesterålen i siste halvdelen av mars, der gytebestanden blir mengdemålt. På ettersommeren undersøker forskerne også Svalbardkomponenten av torskebestanden (den delen av torskestammen som en ikke får undersøkt om om vinteren på grunn av is.

Torsken har vandret til Lofoten for å gyte i mange århundrer og det har vært drevet et utstrakt fiske på denne arten så lenge det har bodd folk langs kysten. Allerede i 1860 var en av våre store havforskere i Lofoten for å studere torskegg- og larver. Siden den tid har Havforskningsinstituttet kartlagt skreiinnsiget med jevne mellomrom, og siden begynnelsen på 80-tallet har det vært gjennomført årlige akustiske tokt i dette området.

Formålet med disse toktene er å kartlegge den geografiske fordeling av gytemoden torsk og å fremskaffe mål for antall fisk i hver aldersgruppe samt gjennomsnittslengde, vekt, kjønn og modningsgrad for hver aldersgruppe. Det blir utarbeidet mengdeindekser på grunnlag av akustiske målinger samt arts- og størrelsessammensetningen i trålfangstene. Disse undersøkelsene er svært nyttige i bestandsanalysene og -vurderingene i ICES, men vi mangler fortsatt kunnskap om en del basale prosesser i forbindelse med torsken sin gyting i Lofoten. Derfor blir temperatur og saltholdighet målt flere ganger for dagen, det blir tatt håvtrekk for å samle inn egg, og det blir utført genetiske analyser for å skille mellom kysttorsk og skrei.

Vi merker også fisk for å se på gyteadferd og vandringsmønster. I de følgende tre ukene vil vi prøve å beskrive noe av det arbeidet som blir utført i løpet av et slikt tokt, om livet om bord på et forskningsfartøy og fortelle litt om det vi i dag vet om torskens biologi og atferd.


 

Fakta om Norskehavet

Eitt av Dei nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Storleik: Meir enn 1,1 millioner km2
Djup: Gjennomsnittleg 1600 m. To djuphavsbasseng med djupner frå 3000 til 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med høg produksjon
Viktige fiskeri: Makrell og norsk vårgytande sild

Spesielle forhold:

  • Mottek ca. 8 millionar tonn varmt og salt vatn i sekundet frå Atlanterhavet - 8 gonger summen av alle elver i verda. Det innstrøymande vatnet avgir varme til atmosfæren - avgjerande for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • Dei store djupneforskjellane gir ein variert botnfauna som blant anna omfatter store korallrev                
Norskehavet