Hopp til hovedteksten
uer_sild_0-gruppe.jpg
0-gruppe av uer og sild.
Foto: Elena Eriksen
Utskriftsvennlig versjon

Ingen rekord for årets yngel

Økosystemtoktet i Barentshavet: De foreløpige resultatene viser at rekrutteringen av torsk, hyse og uer i år vil ligge godt over gjennomsnittet, mens den er middels for lodde. Rekrutteringen av sild i år ville mest sannsynlig være svak. 

Av Elena Eriksen, ansvarlig for 0-gruppe undersøkelser i Barentshavet

Høstens økosystemtokt i Barentshavet er nesten ferdig og størstedelen av området er dekket.

0-gruppeundersøkelsene er nå en del av høstens økosystemtokt i Barentshavet. Siden 1965 har 0-gruppetoktet blitt gjennomført i regi av Havforskningsinstituttet og havforskningsinstituttet i Murmansk i Russland (PINRO). Dette er en lang og etterspurt tidsserie som har gitt grunnlag for mange rekrutteringsstudier og vitenskapelige publikasjoner.

Yngel reagerer raskere på endringene i miljø enn eldre fisk, og klimaendringer vil derfor trolig ha en tydelig effekt på ungfisk. Årlig overvåkning av årets rekrutter (0-gruppe fisk) vil også gi en pekepinn på bestandsutvikling framover. 0-gruppeindekser brukes i noen bestandsberegningsmodeller for å lage langsiktige prognoser.

Loddeyngel

Loddeyngel ble hovedsakelig funnet i de sentrale og østlige deler av Barentshavet. Trålfangstene var generelt lave med noe få store fangster. Lodderekrutteringen vil i år sannsynlig være på middels nivå. Like ved Kildinøya, som ligger ved Murmanskkysten ble det observert store fangster av små 0-gruppe lodde. Loddeyngel som stammer fra vårens gyting har på denne tiden av året vanligvis en lengde mellom 3 og 6 cm. Yngelen som ble funnet ved Kildinøya var ikke lenger enn 3,5 cm. Dette kan tyde på at det har foregått sommergyting i nærliggende område.

lodde-figur.jpg

Figuren viser år-til-år variasjoner i 0-gruppe indeksen for lodde.

Sildeyngel

Silderekrutteringen er litt lavere enn langtidsgjennomsnittet. Sildeyngel ble stort sett observert i den sentrale delen av Barentshavet med enkelte fangster vest for Svalbard. Noen få store konsentrasjoner ble observert nord for Finnmarkskysten.

Sild.jpg

Figuren viser år-til-år variasjoner i 0-gruppe indeksen for sild.

Torskeyngel

Torskerekruttering synes å være noe høyere enn i fjor (35 704 millioner individer) og kan betegnes som en sterk årsklasse. Til sammenligning ble det registrert årsklasser på 66 000-75 000 millioner individer på 1990-tallet. Torskeyngel ble registrert nesten overalt i Barentshavet under årets tokt, med store konsentrasjoner i den sentrale delen.

Torsk.jpg

Figuren viser år-til-år variasjoner i 0-gruppe indeksen for torsk.

Hyseyngel

Hyserekrutteringen synes å ligge langt over gjennomsnittet, men er allikevel bare 1/3 av rekordårsklassen i 2005. Hyse ble hovedsakelig observert i den vestlige delen av Barentshavet med enkelte fangster vest og nordvest for Svalbard.

Hyse.jpg

Figuren viser år-til-år variasjoner i 0-gruppe indeksen for hyse.
 

0-gruppen er viktig mat

En mulig årsak til at vi observerer middels rekruttering hos en del av fiskeartene på årets tokt er at de store bestandene av ung torsk og hyse kan beite på 0-gruppen. Sjøfugl og til dels sjøpattedyr kan også forsyne seg av fiskeyngel. 0-gruppe fisk bør ikke bare betraktes som en kilde til rekruttering til de viktige kommersielle fiskebestandene, men også som en viktig komponent i økosystemet.

0-gruppen forsyner seg godt av små plankton, og siden den er byttedyr for andre arter på høyere trofiske nivå, er 0-gruppen viktig for å overføre energi fra plankton og videre oppover i næringskjeden.