Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Metoder

Kontinuerlig

 • Akustiske observasjoner av fisk og plankton i vannsøylen
 • Observasjoner av sjøpattedyr og sjøfugl
 • Registrering av overflatetemperatur og værforhold

På økosystemstasjoner

 • 1 pelagisk tråltrekk i fra ca 60m dyp til overflaten
 • 1 bunntråltrekk med en reketrål langs bunnen
 • Vannprøvetaking og måling av temperatur og saltholdighetBomtrål (2 trekk)
 • Trekk med planktonhåv (WP2 eller MOCNESS)

Utvidete innsamling av bunnorganismer (benthos)

 • Epibenthisk slede (2 trekk)
 • van Veen grabb (5 hugg)
 • Video observasjon (ett transekt)

Utvidet innsamling av miljøprøver på utvalgte stasjoner

 • Innsamling av 450 liter vann fra ulike dyp i vannsøylen
 • Grabbprøver av sedimentene