Hopp til hovedteksten
Flatfisk dominerer fangsten i et typisk IBTS-trålhal
Foto: Cecilie Kvamme
Utskriftsvennlig versjon

Økosystemtokt i Nordsjøen

I 2006 ble flere tokt slått sammen til Økosystemtokt Nordsjøen. Dette toktet omfatter i dag akustikkundersøkelser på sild og brisling (HERAS), et bunntrålsurvey (IBTS Q3), akustisk kartlegging av sei (NORACU),  et snitt fra Utsira til Start point og - hvert tredje år - miljøundersøkelser. 

HERAS og IBTS er internasjonale tokt der Norge dekker den nordøstlige delen av Nordsjøen, og andre land dekker resten.

IBTS-undersøkelsene i Nordsjøen ble opprinnelig startet for å kartlegge sild og brisling, men har senere blitt utvidet til å omfatte flere viktige bunnfiskarter (som torsk, hyse, hvitting, sei og øyepål). I de senere år har data på all fangst av fisk, hai, skate og Cephalopod-arter, samt flere kommersielle krepsdyr blitt samlet inn. Bentos blir sortert og registrert på art.

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak