Hopp til hovedteksten
Fiskekasse
Foto: Jan Tore Øvredal
Utskriftsvennlig versjon

Snart halvveis i makrelltoktet

Toktdagbok: Første del av makrelltoktet går nå mot slutten. Foreløpige resultater tyder på at hovedvekten av makrell holder seg unna de østlige delene av Norskehavet i år. Det har stort sett vært småfallen fisk på godt under 400 gram. Det har vært gode registreringer av hovedsakelig liten kolmule jevnt over så langt i toktet. 

Nå går første del av makrelltoktet mot slutten og vi begynner å forberede personellskifte i Stokmarknes. Leiefartøyene ”Vendla” og ”M. Ytterstad” har vært ute i drøyt to uker, mens den islandske båten ”Arni Fridriksson” og den færøyske båten ”Trondur i Gøtu” har vært ute i knappe to uker. Toktet har gått bra så langt, og alle båtene jobber godt og effektivt. 

Store variasjoner

Makrellen har dominert i Norskehavet og nærliggende havområder de siste årene, men hovedtyngden har vært lokalisert på litt forskjellige steder hvert år. Vi har sett at det har vært store mellomårlige variasjoner i mengde både utenfor vestlandskysten, rundt Færøyene og sør for Island. 
 
Trålpose
Foto: Jan Tore Øvredal
 
At vi ser endringer i et område sammenlignet med tidligere år kan bety at det har vært en endring i bestandsstørrelse, men det kan òg skyldes at vandringsmønsteret er noe endret fra foregående år. Endelig svar får vi først når all datainnsamling er ferdig. Med det i bakhodet kan vi se nærmere på resultatene fra første del av makrelltoktet fra de norske båtene. 

Omtrent som i fjor

Så langt i toktet er makrellmengdene omtrent på nivå med i fjor. Enkelte høye fangster gjør at gjennomsnittet fra trålhalene så langt ligger litt over fjorårets resultater fra samme område. Helt sør i færøysk farvann var det forholdsvis lite makrell. Dette er et område som norske fartøy ikke har dekket tidligere, og som også hadde forholdsvis lite makrell i fjor. 
 
I nordlige del av Nordsjøen ble det fanget noe mer enn foregående år. Makrellen her var liten med en snittstørrelse under 250 gram og bestod i hovedvekt av 2-åringer. 
 
Lenger nord i sørlige Norskehavet (62 - 68ºN) ble makrellen noe større. Herfra og nordover lå snittvekten på 350 - 400 gram, med enkelte trålhal der snittvekten var under 300 gram. I østlige deler av sørlige Norskehavet var fangstene lavere enn lenger vest, slik tilfellet også var i fjor. 
 
Makrellfangster

Makrellfangster for de norske båtene så langt.

Foto: Kjell Rong Utne

Hovedtyngden er ikke i øst

På Vøringplatået var fangsten i hovedsak 200-600 kg etter 30 minutters tråling. Makrellkonsentrasjonene var høyere i internasjonalt farvann, der fangstene hovedsakelig var over ett tonn. Så langt i toktet kan det dermed se ut som hovedtyngden av makrell holder seg unna de østlige delene av Norskehavet. 
 
Lenger nord er det enda store områder som skal dekkes, så bildet kan endre seg utover i toktet. Helt inne ved kysten har fangstene vært mer variable, fra nesten null til flere tonn. Foreløpige undersøkelser av aldersfordelingen indikerer at hovedvekten av makrellen også i Norskehavet var 2 år gammel, men med et større innslag av fisk som er 5 - 10 år enn lenger sør.  
 
Sildefangster

Sildefangster for de to norske båtene så langt. 

Foto: Kjell Rong Utne

Sild

Vi har også sett noe mer sild enn i fjor. Silden har vært en blanding av ulike bestander. Nordsjøsild i nordlige Nordsjøen, sommergytende sild fra Buagrunnen og nordover langs kysten og nvg-sild spredt sentralt i Norskehavet. Hovedvekten av nvg-silden står langt vest for det norske dekningsområdet og dekkes av fartøyene fra Island og Færøyene. Det har blitt fanget mer nordsjøsild i år enn tidligere, noe som kan skyldes et annet fordelingsmønster.        

Kolmule

Det har vært god datainnsamling på kolmule så langt, med jevne registreringer på ekkoloddet over store deler av området. Vi har tatt over 20 trålhal på registreringer for prøvetaking av kolmule. Størrelsen har vært forholdsvis lik i dekningsområdet, med noe større fisk lenger nord. Aldersfordelingen av kolmule er dominert av 2-åringer, dvs. 2014-årsklassen. 
 
De neste to ukene skal området vest til Jan Mayen og nord til Bjørnøya dekkes av de to norske fartøyene. Det vil antageligvis også bli tid til å gå inn i sørlige Barentshavet. Vi som går i land ønsker båtene og mannskapet god tur videre.