Hopp til hovedteksten
Pir
Det ble fanget noe 0-gruppe makrell vest for Shetland. Selv om de ble født bare for et par måneder siden, har de allerede blitt 14–20 cm lange.    
Foto: Jan de Lange
Utskriftsvennlig versjon

På jakt etter makrellen i oktober

De siste årene har det vært økende oppmerksomhet på makrellen. Dette skyldes i hovedsak at makrellen har endret vandringsmønster, usikkerhet rundt bestandsstørrelsen og endringer i sonetilhørigheten til makrellen.

I år er det gjennomført tokt som har hatt fokus på makrell i de tre foregående kvartalene.

Mest makrell i EU-sonen

De to innleide fiskefartøyene ”Brennholm” og ”Christina E” har kartlagt makrellbestanden i årets siste kvartal. På tross av at et stort område blir dekket grundig er det kun observert små mengder makrell. Det tyder på at deler av makrellbestanden ikke blir kartlagt under dette toktet. Det er for tidlig å si noe om total mengde som står i de ulike områdene, men foreløpige resultater tyder på at hoveddelen av makrell står i EU-sonen på denne tiden av året. 

Ekkoloddbilde av makrellstim

Slik ser makrellstimer ut på ekkoloddet. Rundt stimene er det stort sett plankton.

På vei sørover

Om sommeren står makrellen høyt i vannmassene og spredt utover et stort geografisk område. Under slike forhold er korte trålhal vårt viktigste verktøy. På denne tiden av året er makrellen stort sett ferdig med beiteperioden og vandrer nå raskt sørover mot overvintrings- og gyteområdene. Makrellen står dypere og er samlet i større stimer. Da er forholdene gode for å bruke ekkolodd og til dels sonar istedenfor standariserte trålhal nær overflaten for å beregne utbredelsen til makrellen.

Lite i norsk sone, tett i EU-sone

Første delen av toktet gikk i Nordsjøen og litt nordover langs norskekysten. Utenom området øst av Shetland, der de norske ringnotfartøyene fisket i denne perioden, ble det registrert lite makrell. I norsk sone stod makrellen spredt høyt i vannmassene med en blanding av unge og eldre individer. I EU-sonen var det tettere lag med individer som hadde en snittvekt på 370 gram. 

Etter et mannskapsskifte i Måløy den 10. oktober gikk turen vest og sørvest i nordlige Nordsjøen og langt inn i EU-farvann. Områdene nordvest for Shetland til vest for Skottland har blitt dekket frem til 15. oktober. Også her stod makrellen på et begrenset område. Vest for Shetland stod det makrell tett opptil land. I dette området lå det flere fartøy som var i aktivt fiske etter makrell. Vi fikk også en prøve av makrellfangsten fra et av fartøyene.

Makrellfangst fra shetlandsk fartøy

Mannskapet på ”Altaire” fra Shetland firer ned en korg med med makrell til oss mens de ligger og pumper om bord en makrellfangst på vestsiden av Shetland.

Foto: Josten Røttingen

Noe 0-gruppe makrell

I de periodene vi ikke ser makrell på ekkoloddet tar vi sporadiske trålhal på varierende dyp. Trålhal nær overflaten indikerer at noe av makrellen fremdeles står høyt i vannmassene over et større område, men tetthetene er for lave til å bli registrert på sonar eller ekkolodd. I høst har fangstene av makrell stort sett vært individer med en vekt på drøyt 400 gram. Vi har enda ikke fått makrell med en høyere snittstørrelse i trålen. Vest for Shetland og Skottland har vi derimot fått en del 0-gruppe makrell, dvs makrell som ble født for noen måneder siden. Totalt utgjør det ikke den store mengden siden den geografiske utbredelsen er begrenset og tetthetene er forholdsvis lave.

Pir med mageinnhold

Makrellen er stort sett ferdig med beiteperioden og har tomme mager på denne tiden av året. Noen benytter derimot anledningen til å fylle magen en siste gang før dyreplanktonet forsvinner helt. Denne karen hadde en stappfull mage.

Foto: Jan de Lange

Makrelltoktet i NØS og EU-farvann med de innleide fartøyene "Brennholm" og "Christina E." avsluttes i Bergen i siste halvdel av oktober.