Hopp til hovedteksten
isfjell.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Norsk tokt til Sørishavet 2007-2008

Norge er i ferd med å bli en betydelig fiskerinasjon i Sørishavet. Gjennom et omfattende tokt vinteren 2008 skal Havforskningsinstituttet bidra til bedre kunnskap om det antarktiske økosystemet, slik at de marine ressursene her kan forvaltes like godt som vi forvalter våre bestander i nord.

I hjemlige farvann forvalter Norge de levende ressursene i havet i henhold til det internasjonalt akseperte føre-var-prinsippet. Det innebærer at alt fiske skal skje på basis av vitenskapelige undersøkelser og råd for å sikre bestandene. Jo mindre vi vet, jo forsiktigere skal høstingsnivået være.

Bærekraftig forvaltning også i sør?

CCAMLR (Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) forvalter de marine ressursene i Sørishavet. Kunnskapen om økosystemet i dette havområdet er svært begrenset. Vi vet imidlertid at krill er en nøkkelart i økosystemet, og en årlig fangstkvote på 4 millioner tonn satt av CCAMLR, tar høyde for at fisket på ingen måte skal konkurrere med dyr som lever av krill.

CCAMLRs intensjon er å fordele krillfisket bort fra predatorenes beiteområder. Men til det trengs det mye ny kunnskap om økosystemet, om krillen og dyrene som lever av den. I påvente av slik kunnskap er det satt en såkalt tiltaksgrense på 620 000 tonn, og det betyr at inntil man har mer kunnskap, vil fisket bli stoppet når denne grensen er nådd.

Derfor har Havforskningsinstituttet tatt initiativ til et tokt med forskningsfartøyet "G.O. Sars" for å studere det antarktiske økosystemet. De pelagiske ressursene rundt den norske Bouvetøya har aldri vært undersøkt. Vinteren 2008 skal instituttet for første gang undersøke fysiske forhold, de marine ressursene – hvorav krill – og det pelagiske økosystemet i dette området.

Internasjonalt krafttak

Det planlagte toktet skjer i forbindelse med Det internasjonale polaråret (1. mars 2007–1. mars 2009). Forskning i polområdene krever spesiell og kostbar logistikk, og slike undersøkelser bærer fremdeles preg av ekspedisjonsvirksomhet. Den koordinerte, internasjonale satsingen polaråret representerer, vil gi resultater som er verdt mange ganger den enkelte parts innsats, fordi man drar nytte av resultater fra alle samarbeidspartnere.

Havforskningsinstituttets undersøkelser vil bli gjennomført i samarbeid med Polarinstituttet, universitetene i Bergen og Oslo, Simrad, Census of Antarctic Marine Life samt eksperter fra USA og Kina.

"G.O. Sars" vil også være plattform på hele turen fra Bergen til Sørishavet og tilbake for andre norske og internasjonale forskningsinstitusjoner som deltar i Polaråret innenfor klima, havsirkulasjon og biologi.

 

Les mer i Toktdagbok fra Sørishavet 07.01.–10.04.2008 
 

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.