Hopp til hovedteksten
Stort kamskjell
Foto: Per A. Jensen
Utskriftsvennlig versjon

Stort kamskjell

Stort kamskjell er utbredt langs kysten av det nordøstlige Atlanterhavet, fra Den iberiske halvøy i syd til Vestfjorden i nord. Skjellet finnes fra like under tidevannssonen og ned til mer enn 100 meters dyp. I norske farvann er de største forekomstene registrert på dyp mellom 5 og 30 meter i Trøndelagsfylkene og Nordland.

Kamskjellet ligger vanligvis i en fordypning i bunnsedimentet med den flate siden vendt opp, i flukt med bunnoverflaten og dekket av sediment.

Skjellet finnes helst i strømsterke områder og på bunn av ulik sammensetning; fra fin til grov grus, med eller uten innblanding av mudder og organisk materiale.

Skjellenes føde består av planteplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale. Frittsvevende planteplankton og mikroskopiske alger knyttet til bunnsubstratet er den viktigste føden. Vann transporterer næring til skjellene, og mange steder påvirker faktorer som dyp, tidevann og vannbevegelse tilgangen på føde.

Sammen med sesongvariasjoner i planteplanktonproduksjon, gjør dette at mengden og kvaliteten på skjellenes ernæring kan variere mye. Utbredelsen av stort kamskjell i norske farvann er i vesentlig grad begrenset av lave vintertemperaturer og lav saltholdighet. En klimaendring med milde vintre vil derfor trolig føre til at bestanden kan øke utbredelsen nordover. Kamskjell er lite tolerant for lav saltholdighet, og endringer i tilførsel av ferskvann til kystvannet kan også endre utbredelsen i kystsonen.

Fakta om stort kamskjell

Familie: Pectinidae
Levetid: Over 20 år, 17–18 cm skall høyde, maks vekt 500–600 gram
Leveområde: Lever i en fordypning i bunnsedimentet og delvis dekket av sediment
Gyteområde og -tid: Gyter i sommerhalvåret. Befruktning fritt i vannmassene hvor larvene utvikler seg og bunnslår etter mer enn én måned
Føde: Både planteplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale
 

Status, råd og fiskeri

Basert på oppdatert informasjon fra Havforskningsinstituttet er stort kamskjell i 2010 fjernet fra Norsk rødliste for arter og plassert i kategori livskraftig (LC). Den var tidligere plassert i kategori sårbar (VU). Denne plasseringen var gjort på feil grunnlag.


les mer

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde