Hopp til hovedteksten
Seismikkoppsett
Foto: Morten Svendsen/Western Geco
Utskriftsvennlig versjon

Seismikk

Seismikk er kraftige, lavfrekvente lydbølger som brukes til å kartlegge og forstå undergrunnen under havbunnen i kartlegging av olje- og gass-forekomster. Frekvensområdet til denne støyen overlapper med frekvensområdet hvor fisk hører, og kan virke forstyrrende.

Seismiske data er avgjørende for å gjøre nye funn av olje- og gass, og gjør det også mulig å få ut mer olje og gass fra produserende felt. Undersøkelsene foregår ved at mange luftkanoner avfyres samtidig, noe som skaper en kraftig lydbølge som kan trenge langt ned i undergrunnen. Ved å analysere ekkoet av denne lyden, får geologene et bilde av havbunnens sammensetning og mulige olje- og gassforekomster. 
 
Disse lydbølgene overlapper med frekvensområdene hvor fisk hører. Lyd er viktig for fisk for å kommunisere, finne mat, finne partner og reprodusere seg og for å oppdage fiender. Siden fisk er så avhengig av lyd i alle deler av livet, er det derfor mulig at den kraftige støyen fra seismiske undersøkelser kan forstyrre dens normale aktivitet, for eksempel ved at den svømmer unna, at den forhindrer viktig kommunikasjon eller overdøver parringsrop eller lyden av en fiende som nærmer seg.
 
Seismikkoppsett
Foto: Morten Svendsen /Western Geco.
 
Det er påvist at enkelte fiskearter kan forflytte seg betydelige avstander bort fra områder med seismikk. En slik forflytning er i utgangspunktet ikke så farlig dersom det nye habitatet er av samme kvalitet som det de forlot. 
 
I gyteperioden er det derimot litt annerledes, da samles ofte hele bestanden i et svært begrenset område, som ikke er tilfeldig plassert, men slik at gyting i dette området på denne tiden fører til at eggene driver med havstrømmene til de klekkes på et sted og til en tid hvor det er gunstig med mat og gode overlevelsesmuligheter. En stor forflytning av gytebestanden bort fra gyteområdet kan muligens gi en negativ påvirkning på gyting og rekruttering til bestanden. 
 
Derfor fraråder Havforskningsinstituttet seismikkundersøkelser i områder med aktiv gyting hos viktige fiskebestander hvor vi har god kunnskap om hvor og når gyting foregår, samt konsentrerte gytevandringer inn mot disse gyteplassene. I tillegg frarådes seismikkundersøkelser i en sone rundt selve gyteområdet, basert på at fisk kan reagere minst 18 nautiske mil (33 km) fra en fullskala kilde. Vi anbefaler ikke fullskala undersøkelser nærmere enn 20 nmi fra et gyteområde, og såkalte borestedsundersøkelser (BSU) med mindre kilder 5 nmi fra gyteområder.
 
Havforskningsinstituttet er rådgivende organ for Oljedirektoratet for alle seismiske undersøkelser som foregår i norske farvann. Hvert år gis det råd til et forholdsvis høyt antall såkalte meldinger og endringsmeldinger om seismiske undersøkelser som gjennomføres av ulike kommersielle aktører. I tillegg gjennomføres et mindre antall vitenskapelige undersøkelser hvert år. Havforskningsinstituttet blir bedt om å gi råd om påvirkning av seismikk på biologi, mens Fiskeridirektoratet gir råd knyttet til konflikter med fiskeriaktivitet. 
 

Fakta om seismikk

Seismiske undersøkelser til havs bruker et luftkanonfelt med mange luftkanoner til å sende lavfrekvente lydbølger nedover i havbunnen for å lete etter forekomster av olje og gass. Voksen og halvvoksen fisk kan svømme bort fra lydkilden. Larver og yngel har ikke samme evne. For å være føre var, tilrår Havforskningsinstituttet at det ikke skal foregå seismisk aktivitet i områder med gytende fisk eller med fisk i konsentrerte gytevandringsruter. 

Seismikk

Kontaktperson: