Hopp til hovedteksten
Planteplankton
Utskriftsvennlig versjon

Planteplankton

Planteplankton er havets gress. I de store, åpne havområdene er mikroskopiske, encellede alger den viktigste primærprodusenten. Primærproduksjon er oppbyggingen av organisk karbon basert på uorganiske næringssalter (primært nitrogen og fosfat), karbondioksid og sollys gjennom fotosyntesen. Planteplanktonet beites av hoppekreps, som igjen beites av fisk. På den måten fører planteplankton karbonet oppover i næringskjeden.

Planteplanktonets vekst er styrt av en rekke faktorer. De viktigste er tilgang på næringssalter, tilstrekkelig sollys og at de fysiske forholdene ligger til rette. Mikroalgene er avhengig av stabilitet i vannsøylen. Den holder algene i overflaten, hvor det er tilstrekkelig sollys til å opprettholde fotosyntese. I kystnære far vann er tilførsel av kystvann en viktig stabiliserende faktor, mens oppvarming er viktig i de åpne områdene. I de nordligste områdene vil issmelting være en stabiliserende fakto

Når de fysiske forholdene ligger til rette for en økning, i perioden april-mai, skjer det en dramatisk endring i mengden av planteplankton: våroppblomstringen. Oppblomstringen domineres av kiselalger, Chaetoceros og Thalassiosira, og enkelte ganger av den kolonidannende Phaeocystic pouchetii. Oppblomstringen fører til en kraftig reduksjon i næringssaltene, spesielt silikat.

Plankton

Ordet plankton er opprinnelig gresk og betyr "det som svever". Plankton er en fellesbetegnelse for flere ulike organismer som lever i åpne vannmasser, både små dyr og encellede organismer med evne til fotosyntese. De har til felles at de har liten svømmeevne og lar seg drive med strøm og bølger.