Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Torungen-Hirtshals snittet

Torungen-Hirtshals snittet består av 12 stasjoner mellom Norge og Danmark og går tvers over Skagerrak. Avstanden mellom stasjonene er for det meste på 10km (5 nautiske mil). 

Omlag 70% av alt vannet i Nordsjøen strømmer innom Skagerrak, all utstrømming fra Østersjøen gjennom Kattegat går også gjennom Skagerrak, og det er betydelig avrenning fra elver til indre deler av Skagerrak. Snittet er derfor en svært god indikator på de regionale endringene i klimaet.

Snittet dekker overflatestrømmene tilhørende Den norske kyststrømmen utenfor Torungen og Vest-Jyllandstrømmen utenfor Hirtshals i tillegg til atlanterhavsinnstrømningen i dypvannet på dansk side av Norskerenna og det mer stagnerende bunnvannet. I dag tas dette snittet 12 ganger i året, og det har stort sett vært målefrekvensen helt siden 1950-tallet.

Indekser av temperatur og saltholdighet i de fire nevnte vannmassene lages ved romlig midling av målingene i dyp og stasjoner angitt i Tabell 1 og illustrert i Figur 1.
 

Vannmasse Stasjoner (n. mi. fra Torungen) Dyp (m)
Den norske kyststrømmen NCC 1-10 0-20
Vest-Jyllandstrømmen WJC 52-57 0-20
Atlanterhavsvann AW 30-35 100-200
Bassengvann SBW 15-30* 500-bunn

Tabell 1: Stasjoner og måle-dyp for beregning av indeksene for temperatur og saltholdighet for de ulike vannmassene i Skagerrak. *Overvåkning av bunnvannet foretas primært fra stasjon 20 på 600m dyp.

Torungen-Hirtshals

Figur 1: Midlere temperatur for Torungen-Hirtshals snittet for perioden 1981-2010. Horisontalaksen angir avstand fra Torungen/Norge i nautiske mil, og vertikalaksen angir dyp (legg merke til at aksen er komprimert for dypene under 100m). De sorte rutene angir stasjoner og måle-dyp for beregning av indeksene for temperatur og saltholdighet for de ulike vannmassene.

Siter denne siden:
Havforskningsinstituttet. Tidsserie for temperatur og saltholdighet fra Torungen-Hirtshals snittet.Sist oppdatert 27.10.2016. Informasjonen på denne siden kan i sin helhet eller delvis gjengis og/eller spres, forutsatt at det refereres til denne siden.
 

Fakta: Hydrografiske snitt

Hydrografiske snitt er en målemetodikk som går ut på å gjøre målinger på en linje etter hverandre. Det er et kompromiss mellom få posisjoner med hyppige målinger, og større område med mange posisjoner - men sjeldnere måling, og legges normalt på tvers av viktige strømmer.

Les mer