Hopp til hovedteksten
Vintervær
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Klima og klimastatus

Vanligvis er klima definert som det gjennomsnittlige været over en utvalgt periode. Denne perioden kan variere fra måneder til år og på enda lengre tidsskala. Til å beskrive klima er det vanlig å bruke egenskaper som temperatur, nedbør og vind. I havet kan klima forstås som de gjennomsnittlige miljøforholdene over en lengre periode. For å beskrive klimatilstanden i havet brukes egenskaper som temperatur, saltholdighet og strøm.

Klimaet kan variere mye fra sted til sted og på forskjellige tidsskalaer. Disse variasjonene henger nøye sammen med de kreftene som driver klimaet, som for eksempel mengden solstråling som treffer jorda. I løpet av et døgn kan temperaturen variere mye fra dag til natt, og gjennom året fra sommer til vinter. Rent geografisk er det og store variasjoner i det lokale klimaet avhengig av høyde over havet og avstand fra kysten.

Når klimaet endrer seg er det middelverdien av en egenskap, for eksempel temperatur, som endres systematisk over en lengre periode, gjerne over flere tiår. Årsaker til naturlige variasjoner og klimaendringer er blant annet endret posisjon av jorda i forhold til sola eller lokale forhold på jorda som vulkanutbrudd og svingninger i samspillet mellom hav og atmosfære. Små variasjoner i jordas bane rundt sola og helningsvinkelen til jorda fører til vekslende varme perioder og istider over tusenvis av år.

De siste årene har mengden drivhusgasser i atmosfæren økt betydelig, samtidig som temperaturen har økt raskere enn forventet i forhold til naturlige svingninger. Drivhusgassene finnes naturlig i atmosfæren og sørger for at varmetapet fra jorda reduseres, dette kalles drivhuseffekten. Uten drivhusgassene ville gjennomsnitts-temperaturen på jorda vært minus 18 °C, altså er drivhuseffekten nødvendig for livet på jorda. Konsentrasjonen av drivhusgassen CO2 har økt fra 320 ppm (deler per million) i 1970 til dagens nivå på 400 ppm. Dagens konsentrasjon av CO2 er 35 % høyere enn de høyeste verdiene funnet fra analyser av iskjerner fra Antarktis og Grønland som strekker seg omkring en million år tilbake i tid. Klimaendringene vi observerer i dag er dermed en kombinasjon av naturlige og menneskeskapte påvirkninger, som følge av at vi tilfører drivhusgasser til atmosfæren og dermed bidrar til at temperaturen øker.

Fakta om klima

Atmosfæren
Gjennomsnittlig vær over en utvalgt periode
Beskrives av egenskaper som lufttemperatur, nedbør og vind

Havet
Gjennomsnittlig miljøforhold over en utvalgt periode
Beskrives av egenskaper som havtemperatur, saltholdighet, strøm og vannstand

Klimastatus

Overvåkning av havet er helt essensielt for å kunne tilstandsvurdere havmiljøet, beskrive klimaendringer, og vurdere de fysiske forhold relevant for biologisk produksjon.

Lange, kvalitetssikrede dataserier er av avgjørende betydning innen overvåkningen for å kunne lage tilstandsvurderinger og dokumentere endringer i havet. Endringene kan være både naturlige og menneskeskapte som skyldes økt utslipp av klimagasser til atmosfæren.
les mer om klimastatus

Film om klimaendringer i havet

Se Havforskningsinstituttets film om klimaendringer og hvordan de påvirker marine ressurser: 
Climate Change affects Marine Resources

Film om klimaendringer på Svalbard