Hopp til hovedteksten
natur_veroy_054.jpg
Skreifiske ved Værøy.
Foto: Kathrine Michalsen
Utskriftsvennlig versjon

Viktige fiskebestander

Torsk, sei, hyse og sild er store, viktige bestander som i stor grad er avhengige av det som skjer i Lofoten og Vesterålen.

Nordøstarktisk torsk

De viktigste gytefeltene for nordøstarktisk torsk er i Vesterålen/Lofoten. Eggene blir gytt i frie vannmasser i februar–april. Både egg og larver driver med strømmen inn i Barentshavet, og yngelen bunnslår seg der sent på høsten.

Mer om nordøstarktisk torsk
 

Nordøstarktisk sei

De viktigste gytefeltene i norske farvann er Lofoten, Haltenbanken, bankene utenfor Møre og Romsdal, og Tampen og Vikingbanken i Nordsjøen. Fiskeegg og -larver blir ført nordover med strømmen. Yngelen etablerer seg i strandsonen langs kysten fra Vestlandet og nordover til sørøstlig del av Barentshavet og vandrer ut på kystbankene som 2- til 4-åring.

Mer om nordøstarktisk sei

Nordøstarktisk hyse

Hysas viktigste gyteområde er på vestsida av Tromsøflaket. Det er også viktige gyteområder langs kysten av Nord-Norge, langs eggakanten utenfor Møre og Romsdal samt utenfor Røstbanken og Vesterålsbankene.
Gytingen er fordelt i perioden mars til juni med hovedtyngde i slutten av april. Hysas føde avhenger av størrelsen på fisken, men består hovedsakelig av ulike typer bunndyr.

Mer om nordøstarktisk hyse

Norsk vårgytende sild

Den norske vårgytende silda har hovedgyting utenfor Møre i februar–mars, men gyter også langs kysten av Nordland og Vesterålen. Silda legger eggene på bunnen, der de klekker etter ca. tre uker. De nyklekte larvene driver med strømmen nordover langs kysten, og driver inn i Barentshavet tidlig på sommeren.

Mer om norsk vårgytende sild

 

Det unike ved Lofoten-Vesterålen

• Stabile, uavbrutte havstrømmer blandes godt sammen.
• Smal sokkel, mange opphopningsområder.
• Mye lys om sommeren gir tilnærmet døgnkontinuerlig planteplanktonproduksjon.
• Svært høy biologisk produksjon i alle ledd i næringskjeden.
• Store mengder dyreplankton.
• Høy tetthet av fiskelarver fra noen av verdens største fiskeforekomster i Barentshavet og Norskehavet.
• Stort artsmangfold både i vann og på land.
• Viktige gytefelt og larveproduksjon av nordøstarktisk torsk.
• Det som skjer her har store konsekvenser for økosystemene i Barentshavet og Norskehavet.