Hopp til hovedteksten
Oppslag_kap6-LR.jpg
En del av kontinentalskråningen utenfor Lofoten – Vesterålen.
Foto: NGU/MAREANO
Utskriftsvennlig versjon

Topografi og bunnforhold

Havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen er kjennetegnet ved en smal kontinentalsokkel med grunner og renner med dyp mellom 50 og 250 meter. Bare få kilometer fra land går kontinentalskråningen brått ned til dypvannsslettene på flere tusen meters dyp.

Den breie kontinentalsokkelen utenfor Midt-Norge ble laget av istidene som brakte store mengder morenemasser med seg til havs. Utenfor Lofoten og Vesterålen var isens avsetninger langt mindre. Derfor trenger man ikke dra så langt fra land før det går stupbratt nedover i dyphavet til den vulkanske havbunnen som ble dannet for 60 millioner år siden.

Morenemasser fra isbreer har skapt de mange grunnene på den smale kontinentalsokkelen. Rennene mellom grunnene er skapt av isstrømmer som har sopt morenemassene lenger ut.
Utenfor Lofoten ligger det et sedimentlag som er mellom 50 og 200 meter tykt. Men et sted stikker også grunnfjellet opp og gir uvanlige levevilkår for bunnorganismene. 

 

Amfipode_pa_mudderbunn.jpg

Amfipode på mudderbunn.

Foto: MAREANO

Ellers er det mange morenerygger i området som kan bli opptil 10 meter høye. De består av steinblokker, grus og slam. Mellom moreneryggene er havbunnen dekket av sand.

I enden av kontinentalsokkelen har morenemassene rast nedover mot dyphavet. Her er gjel som er opptil 1000 meter høye. Flere steder starter gjelene der rennene sltter. Den bratte skråningen viser tydelige spor etter ras. Noen steder er løsmassene blitt ført langt utover på de relativt flate dyphavsslettene.

Se  MAREANO for mer informasjon om ulike typer bunn og bunnsedimenter. 

Figur4_Sveinsgrunnen.jpg

Eksempel på morenerygger og dyp. Fiskebankene Sveinsgrunnen og Malangsgrunnen (som ligger i Troms II-området)er flate og grunne med morenerygger som skilles av Malangsdjupet med langstrakte rygger formet i isens bevegelsesretninger.

Foto: NGU/MAREANO.

Fig2-oversikt-LVT.jpg

Oversikt over grunner og dyp utenfor Lofoten og Vesterålen. Fargeskala går fra rød (0 meter) til blå (100 meters dyp).

Foto: NGU/MAREANO.

Det unike ved Lofoten-Vesterålen

• Stabile, uavbrutte havstrømmer blandes godt sammen.
• Smal sokkel, mange opphopningsområder.
• Mye lys om sommeren gir tilnærmet døgnkontinuerlig planteplanktonproduksjon.
• Svært høy biologisk produksjon i alle ledd i næringskjeden.
• Store mengder dyreplankton.
• Høy tetthet av fiskelarver fra noen av verdens største fiskeforekomster i Barentshavet og Norskehavet.
• Stort artsmangfold både i vann og på land.
• Viktige gytefelt og larveproduksjon av nordøstarktisk torsk.
• Det som skjer her har store konsekvenser for økosystemene i Barentshavet og Norskehavet.
 

Les mer