Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Forvaltningsplan

Som et første skritt mot å etablere helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder, som skal sikre klare rammebetingelser for bruk og vern av kyst- og havområdene, er en forvaltningsplan for Barenthshavet under utarbeidelse.

Hovedformålet med forvaltningsplanen, som etter planen skal legges frem som Stortingsmelding våren 2006, er å etablere rammebetingelser som gjør det mulig å balansere næringsinteressene knyttet til fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling. 

Planen skal gi en bakgrunn, slik at det blir mulig å se påvirkning fra ulike menneskelige aktiviteter som i dag forvaltes enkeltvis (som for eksempel fiskeriene) i sammenheng. Et eksempel på dette kan være å definere sårbare oppvekstområder for fisk hvor det kan være ønskelig med begrensninger i tankskipsfart – en kan altså se oljetransport i sammenheng med fiskeriene.

Forvaltningsplan Barentshavet vil være et verktøy både for å tilrettelegge for verdiskaping og for å opprettholde miljøverdiene i havet. Havforskningsinstituttet er en av flere institusjoner som deltar i arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Tokt

Hvert år gjennomføres en rekke tokt for å overvåke og kartlegge

  • miljøtilstanden i havet
  • utviklingstendensene i ulike fiskebestander

Noen av toktene har egne sider og toktdagbøker.

Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen

Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten ble lagt frem av regjeringen 31. mars 2006. Havforskningsinstituttet fikk da ansvar for å lede overvåkingsgruppen.

Overvåkingsgruppens rapporter:

Faglig forums rapport 2010:

Faglig forums rapport 2010 (PDF, 14 MB)

Samleside om forvaltningsplanen

Miljøverndepartementet har en samleside om Forvaltningsplanen for Barentshavet.

Forvaltningsplan Barentshavet

Se også