Hopp til hovedteksten
 Dybdeforskjellene i Norskehave
De store dybdeforskjellene i Norskehavet gir en variert bunnfauna som flere steder omfatter store korallrev på sokkelen. Økosystemet har relativt lav biodiversitet, men de dominerende livsformene finnes i svært store mengder. Menneskelige aktiviteter i Norskehavet er knyttet til olje, skipsfart og fiske.
Utskriftsvennlig versjon

Oljeforurensing

I forhold til Nordsjøen er befolkningstettheten i områdene omkring Norskehavet og Barentshavet svært lav. Selv om effekten av menneskelig påvirkning derfor er liten, blir en del forurensning transportert til områdene fra Nordsjøen og Norskekysten. De største lokale utfordringene er knyttet opp mot olje- og gassutvinning. 

Langs sokkelen utenfor Midt- og Nord-Norge er petroleumsvirksomheten raskt voksende og i nordområdene forventes økende aktivitet de kommende årene. Samtidig øker oljetransporten med tankskip som vil gi økt risiko for oljeutslipp ved uhell både i Norskehavet og Barentshavet.

Utslippene tilføres i stor grad fra elvene som renner ut i Nordsjøen og via innstrømningen fra Østersjøen. Siden 1985 har tilførselen av tungmetaller, olje og fosfor blitt betydelig redusert og forurensningssituasjonen har forbedret seg. Likevel er det visse aktiviteter som fortsatt viser stigende trender, deriblant utslipp av olje og kjemikalier fra petroleumsvirksomhet.

Etter et oljeutslipp vil det være oljerester i det marine miljøet i lang tid. Det er viktig å begrense mengden av oljerester og så langt som mulig unngå at de påvirker lokale sårbare organismer i ulike livsstadier og å verne spesielt verdifulle områder. Undersøkelser av fisk i Nordsjøen viser skader som sannsynligvis følger av utslipp fra olje- og gassindustri. Kjemiske komponenter som finnes i råolje kan gi genetiske skader, som i verste fall kan medføre kreft hos fisken på et senere tidspunkt. Privat og statlig oljevernberedskap benytter seg av flere metoder for å bekjempe oljesøl. Det er eksempelvis lenser og skimmere, brenning og kjemisk dispergering. I tillegg kommer oljespisende bakterier som lever naturlig i det marine miljøet.

Forurensningsnivå

Omtrent 60 prosent av produsert vann på norsk sokkel blir sluppet ut på Tampen, og det er tidligere påvist forhøyete nivåer av DNA-addukter i lever av hyse og torsk tatt her sammenlignet med prøver fra referanseområdet Egersundbanken. Resultater for Nordsjøen fra 2013 viser at hyse fra Egersundbanken har verdier av DNA-addukter i leveren som overstiger referansenivåene. Resultater fra 2014 viser tilsvarende høye verdier av DNA-addukter i Haltenbank-området (Norskehavet), mens målinger i Barentshavet indikerer at de sørlige områdene er mer belastet av PAH-forurensning. Nivåene av radioaktiv forurensning er lave i alle norske havområder, men i Kattegat, Skagerrak og Nordsjøen er nivåene noe forhøyet. Det skyldes nærheten til viktige kilder som utslipp fra Sellafield og La Hague og utstrømmende østersjøvann som er forurenset av Tsjernobyl-nedfall.