Hopp til hovedteksten
Forurensing Langesund 2009
Foto: Henning Steen, IMR
Utskriftsvennlig versjon

Forurensing av havområder

Forurensning av havområder er et problem hovedsakelig i områder med høy befolkningstetthet. Spesielt økosystemet i Nordsjøen er i stor grad påvirket av menneskelig aktivitet i form av skipstrafikk, utvinning av olje og gass, dumping av mudder og utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri.

Til sammen bor det ca. 184 millioner mennesker i nedslagsområdet til dette økosystemet. Utslippene tilføres i stor grad fra elvene som renner ut i Nordsjøen og via innstrømningen fra Østersjøen. Siden 1985 har tilførselen av tungmetaller, olje og fosfor blitt betydelig redusert og forurensningssituasjonen har forbedret seg. Likevel er det visse aktiviteter som fortsatt viser stigende trender, deriblant utslipp av olje og kjemikalier fra petroleumsvirksomhet. Undersøkelser av fisk i Nordsjøen viser skader som sannsynligvis følger av utslipp fra olje- og gassindustri. Kjemiske komponenter som finnes i råolje kan gi genetiske skader, som i verste fall kan medføre kreft hos fisken på et senere tidspunkt.

I forhold til Nordsjøen er befolkningstettheten i områdene omkring Norskehavet og Barentshavet svært lav. Selv om effekten av menneskelig påvirkning derfor er liten, blir en del forurensning transportert til områdene fra Nordsjøen og Norskekysten. De største lokale utfordringene er knyttet opp mot olje- og gassutvinning. Langs sokkelen utenfor Midt- og Nord-Norge er petroleumsvirksomheten raskt voksende og i nordområdene forventes økende aktivitet de kommende årene. Samtidig øker oljetransporten med tankskip som vil gi økt risiko for oljeutslipp ved uhell både i Norskehavet og Barentshavet.

Akkumulering av miljøgifter i næringskjeden

Miljøgifter og tungmetaller som kopper, bly, kvikksølv og kadmium tilføres havet fra industri og gruvedrift. Disse stoffene trenger lang til for brytes ned. Derfor akkumuleres miljøgiftene oppover i næringskjeden, med det resultat at på toppen av næringskjeden finnes miljøgiftene i så store konsentrasjoner at det er skadelig for marine organismer. I verste fall kan slik forurensning føre til redusert formeringsevne, forstyrrelse av immunforsvaret, gi hemmet vekst eller til og med økt dødelighet. Isbjørn og tannhval er eksempler på dyr på toppen av næringskjeden som er svært utsatt for disse miljøgiftene. Men også mennesker er i faresonen fordi vi spiser mye fisk og skalldyr. Miljøgifter kan ha flere negative helseeffekter, blant annet gi innvirkning på organfunksjon, nervesystem og immunforsvar, eller være kreftfremkallende.