Hopp til hovedteksten
Rognkjeks/-kall
Utskriftsvennlig versjon

Rognkjeks/rognkall

Rognkjeksen og rognkallens liv er dårlig kartlagt. De fødes om sommeren fra en eggklump som kallen har voktet i to måneder. Eggklumpen er gytt av flere kjekser fra februar til mai.

Rognkjeksene inviteres til en passende gyteplass av hannen som vokter den.

Hver kjekse gyter 1/7 av kroppsvekten sin. Når eggene befruktes blir de klebrige og festes til fjell eller steiner på bunnen. Eggene fra de forskjellige kjeksene festes til samme klump. De får farge ved befruktning, og det er ofte forskjellige farger fra hver hunn slik at eggklumpenkan være både grønn, gul og rød.

De små kjeksene og kallene vokser opp i tareskogen og søker skjul ved å feste seg med sugeskiven på tareblad, der vi kan se dem som små knopper. Når de er ett år gamle, og litt større enn en golfball, svømmer de ut i åpent hav. Her beiter de på plankton i 2–4 år før de vandrer tilbake til kysten for å gyte.

Arten finnes i hele det østlige Atlanterhavet, Nordsjøen, Østersjøen og Barentshavet. Den kan vandre store avstander ut i havet, og det er uvisst om det finnes flere adskilte bestander og hvor store disse er. I Norge regner vi at hovedbestanden er fisk som gyter i Nordland, Troms og Finnmark, men det gyter mye fisk også på resten av kysten.

Brukt som rensefisk

I den senere tid er rognkjeks blitt brukt som luseplukker i lakseoppdrett, og det er yngel av oppdrettede rognkjeks som blir brukt. Som alle nye arter i oppdrett, vil også denne arten ha sitt sett av utfordringer som må løses, men arten viser lovende takter som rensefisk. I motsetning til leppefisk kan rognkjeks brukes i hele landet siden den tolererer godt lave temperaturer.
 

Nyheter

Fakta om rognkjeks/-kall

Latinsk navn: Cyclopterus lumpus
Andre norske navn: Rognkjølse
Familie: Cyclopteridae (rognkjekser og ringbuker)
Maksimal størrelse: Opptil 63 cm og 5,5 kg
Levetid: Mer enn 7–8 år gammel, kanskje 15
Leveområde: Tarebeltet første leveår, deretter frittsvømmende i havet. Lever fra Biscaya til Island og det nordlige Barentshavet.
Gyteområde : Langs kystene av det østlige Atlanterhavet på grunt vann i hele utbredelsesområdet 
Gytetidspunkt: Om våren som gir grunnlag for de fiskerier som foregår
Fødevaner: I hovedsak plankton som finnes i åpne vannmasser

Status, råd og fiskeri

Bestandsvurderingen er basert på rognkjeksmengde i Barentshavet, hvor det meste av fisket foregår.

les mer

Beregning av bestanden

Data om rognkjeks som bifangst er registrert i løpet av innsamling av 0-gruppe fisk i Barentshavet og blir nå brukt til biomasseberegning av rognkjeks.


les mer

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde