Hopp til hovedteksten
Øyepål
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Augepål

Augepål er ein liten, kortlevd torskefisk som lever i djup frå 50–250 meter.

Arten har vid utbreiing i austre delar av Nord-Atlanteren, men er mest talrik i nordlege delar av Nordsjøen, i området aust for Shetland (Fladen) og langs vestkanten av Norskerenna.

Auepål opptrer i store stimar, som regel over mudderbotn. Han et hovudsakleg krepsdyr, særleg krill og raudåte. Augepål blir sjølv eten av ei rekkje andre større fisk som torsk, kviting og sei, og av sjøpattedyr. Arten er difor eit viktig bindeledd i næringskjeda.

Gytinga føregår i området mellom Shetland og Noreg i perioden januar–mai. Egg og larvar driv med dei frie vassmassane og vert transporterte blant anna inn i Skagerrak. Før kjønnsmogning vandrer augepål attende til dei nordlege delane av Nordsjøen. Kring 10 % av bestanden gyt første gong som eittåringar, mens resten blir kjønnsmogne som toåringar.

Utbredelse

Klikk for stort bilde

Status, råd og fiskeri

Gytebestanden av øyepål var under kritisk grense i perioden 2004–2006 etter flere år med svak rekruttering, men de siste årene har rekrutteringen vært god. Gytebestanden vil være høyt over kritisk grense i 2017 og 2018.


les mer