Hopp til hovedteksten
Hestmakrell
Utskriftsvennlig versjon

Hestmakrell

I Nordøst-Atlanteren er hestmakrellen utbredt fra Afrika til ca. 66°N, inklusiv Middelhavet, Svartehavet, Skagerrak og nord til sørlige Norskehavet. Hestmakrellen er en god matfisk som er spesielt ettertraktet i Asia.

Nordøst-Atlanteren er hestmakrellen utbredt fra Afrika til ca. 66°N, inklusiv Middelhavet, Svartehavet, Skagerrak og nord til sørlige Norskehavet. I de europeiske fiskeområdene er det tre hestmakrellbestander som har fått navn etter gyteområdene sine. Den sørlige bestanden gyter utenfor Spania og Portugal, den vestlige gyter i Biscaya, vest av Irland og Storbritannia, og nordsjøbestanden gyter i sørlige Nordsjøen. Vestlig hestmakrell gyter stort sett i samme område og til samme tid som vestlig makrell. Etter gyting foretar den en næringsvandring inn i Norskehavet og Nordsjøen tilsvarende makrellen. I motsetning til makrell i de samme farvannene, forvaltes hestmakrell som tre individuelle bestander. Fangstene fordeles på bestand i forhold til når og hvor fangstene er tatt. 
 
Undersøkelser av hestmakrellens rognsekker har vist at det med dagens teknikk er umulig å finne ut hvor mange egg en hunnfisk gyter. Det ser nemlig ut til at hestmakrell kan justere eggproduksjonen i løpet av gytesesongen. Derfor er det heller ikke mulig å regne om eggproduksjonen til gytebestand med særlig stor nøyaktighet.
 

Fiskeri

 
Bestanden og fiskeriet er meget avhengig av at det av og til kommer sterke årsklasser. Gytebestanden har gått nedover de siste årene, og den er nå den lavest observerte i hele tidsserien (1973-2017). Fiskedødeligheten har økt siden 2007, men gikk ned i 2015-2016. Rekrutteringen etter 2002 har vært dårlig, men de siste tre årene så har imidlertid rekrutteringen vært over det geometriske gjennomsnittet. ICES anbefaler fangstene i 2018 ikke må overstige 117 070 tonn. I Norge har fiskeriet variert mye de siste 10 årene, med en topp på om lag 60 000 tonn i 2009 til fangster på om lag 10 000 tonn de siste årene. I 2017 fisket Norge i underkant av 5000 tonn. Vestlig hestmakrell er en sunn og god matfisk som primært eksporteres til asiatiske land som Japan
 

Fakta om hestmakrell

Latinsk navn: Trachurus trachurus
Andre navn: Taggmakrell
Gyteområde: Tre bestander, vestlig, sørlig og nordsjøbestanden, med ulike gyteområder: Vest av De britiske øyer og Irland, utenfor Portugal og Spania og i sørlige del av Nordsjøen
Maks størrelse: 40 cm og 1,6 kg
Levetid: Opptil 40 år
Føde: Bunndyr om vinteren, og plankton, yngel og liten brisling, sild og blekksprut om sommeren

Særtrekk: Hestmakrell har mange plateformede skjell langs sidelinjen, har pigger/tagger og har også en tydelig mørk flekk på gjellelokkets bakkant
 

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Status, råd og fiskeri

Gytebestanden har gått nedover de siste årene, og den er nå den lavest observerte i hele tidsserien. Fiskedødeligheten har økt siden 2007, men gikk ned i 2015-2016. 


les mer

Kontaktpersoner

Leif Nøttestad
992 27 025