Hopp til hovedteksten
Liten og tynn smålaks i Daleelv i 2009.
Liten og tynn smålaks i Daleelv i 2009.
Foto: Ove Skilbrei
Utskriftsvennlig versjon

Tøffe tider for villaksen

Antallet og størrelsen på laks som kommer tilbake til Vestlandet fra Norskehavet er kraftig redusert de siste årene. Dårlig tilgang på mat, mye lakselus og predasjon av smolt i fjordene er mulige årsaker. Siden 2001 har Havforskningsinstituttets satt ut merket smolt i Daleelv i Hordaland, nå kan resultater herfra være med på å forklare hva som skjer.

Av Beate Hoddevik Sunnset og Ove Skilbrei

De siste årene har det vært en betydelig nedgang i gjenfangstene av smolt i Daleelv i forhold til resultatene i 2001 og 2002 (se figur). Samtidig er den gjennomsnittlige størrelsen på smålaksen redusert fra litt over 2 kg til 1-1,6 kg. Også smålaksene sin kondisjon, dvs. forholdet mellom lengde og vekt, har vært usedvanlig dårlig de siste årene. Innimellom er det funnet smålaks som har hatt normalt god vekst (2,2 - 3 kg). Flere av disse kommer fra samme utsettingsgruppe, og det er derfor mulig at de tilfeldigvis har kommet til områder i Norskehavet der forholdene har vært bedre. Unntaket fra den negative utviklingen var i 2004, da økte både gjenfangstene og veksten.

Gjenfangster de påfølgende årene av merket smolt som er blitt sluppet i Daleelv fra 2001 til 2008.

Gjenfangster de påfølgende årene av merket smolt som er blitt sluppet i Daleelv fra 2001 til 2008.

Undersøkelsene fra Daleelv er et godt eksempel på at det er mange forhold som påvirker laksebestandene. Uheldigvis er det akkurat nå flere negative forhold som slår ut samtidig, og summen av de negativ faktorene over en årrekke har ført til at mange laksebestander på Vestlandet er sårbare. På tross av at fisket har vært stoppet i mange år har noen bestander hatt for lite gytefisk i forhold til produksjonspotensialet, og kan være tapt. I elver der den opprinnelige laksebestanden nå er lav, kan selv et mindre antall oppdrettslaks utgjøre en stor andel av gytebestanden. Innenfor den vitenskapelige litteraturen øker antallet arbeider som påpeker at tilpasningsevnen til ville bestander blir redusert hvis de blir genetisk påvirket av fisk som er blitt avlet under oppdrettsbetingelser.

Dale-laksen blir lenger i havet

Dalestammen var tidligere dominert av smålaks. I tidligere forsøk kom 60-70 % av laksen tilbake som smålaks.  Fra 2003 har vi imidlertid observert at når gjenfangstene har gått ned, så er det antall smålaks som har sunket mest. Dette har ført til at det bare har vært 15 – 50 % smålaks de siste fem årene. Selv om det også har vært færre eldre fisk enn normalt, så utgjør de en mye større andel av fangsten enn tidligere. En lignende tendens er observert i mange norske elver de siste årene. I slike tilfeller har fangsten i antall kilo gått mindre ned enn reduksjonen i antall fisk.

Fakta om atlantisk laks

Latinsk navn: Salmo salar
Andre norske navn: Parr, smolt, tert
Familie: Salmonidae
Maks størrelse: Opptil 150 cm og 40 kg (hanner)
Levetid: 2-8 år
Leveområde: Utbredt i elver på begge sider av Atlanterhavet, fra Spania til Nordvest-Russland, og fra Maine i USA til Nord-Canada, og i Østersjøen. I den marine fasen av livssyklusen er laksen utbredt over store deler av Det nordlige atlanterhav
Hovedgyteområde: Elver
Gytetidspunkt: Oktober-januar
Føde: Som ungfisk i ferskvann; for en stor del insekter. I havet; plankton og fiskeyngel, og etter hvert som den vokser ulike pelagiske fisk som sild og lysprikkfisk
Predatorer: Fugl (f.eks fiskeender), rovfisk som sei, lyr og torsk. Sjøpattedyr i enkelte områder
Særtrekk: Laksen er en anadrom fisk, dvs. den blir født og vokser opp i ferskvann i ett til fem år før den smoltifiserer og vandrer ut i havet. Der blir den i ett til fire år før den returnerer til elven den ble født i for å gyte

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Merket laks

Har du funnet en merket laks?
Klikk her les hva du må gjøre. Kanskje får du finnerlønn?

Lite mat?

Laksen vandrer til Norskehavet fordi dette er et oppvekstområde med overskudd på mat. Når både overlevelse og vekst reduseres samtidig, er det nærliggende å anta ...
les mer

Lakselus – en uberegnelig faktor

Havforskningsinstituttet har overvåket påslaget av lakselus på laksesmolt i en årrekke. Flere ulike metoder har blitt benyttet i dette arbeidet. Vill smolt har blitt fanget ...
les mer

Tap av smolt under utvandringen fra elv til kyst

Det er velkjent at mange smolt blir spist under utvandringen, og at smolt som må vandre ut lange fjorder risikerer å møte mange predatorer på ...
les mer