Hopp til hovedteksten
Brisling_bla2_A.Karlsen.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Kyst- og fjordbrisling

Brisling er en stimfisk som lever pelagisk. Den finnes sjelden dypere enn 150 meter. Kystbrislingen finnes i kyst- og fjordområdene langs kysten av Norge, men sjelden nord for Helgeland.

Brislingen foretar vertikalvandringer i takt med vekslinger i dagslyset og vertikalvandringer hos byttedyr. Når det mørkner trekker den mot overflaten. Om sommeren står den høyt i sjøen, ofte nær/i overflaten.

Brisling blir kjønnsmoden 1–2 år gammel, sannsynligvis avhengig av veksten første leveår. Vi vet lite om brislingens bestandstilhørighet, om rekruttering og vandringer. Den gyter i fjordene, men kan også rekruttere utenfra.
Det er gode indikasjoner på at brislingen som står i fjordene om høsten overvintrer og danner grunnlaget for neste års fiske.
 
Brisling i våre farvann blir sjelden eldre enn 4–5 år og domineres av 0­ og 1 år gammel fisk. Siden fangstgrunnlaget er avhengig av forekomstene av ung brisling, blir fisket i stor grad påvirket av variasjoner i årsklassenes styrke. Ved god vekst kan årets yngel nå en størrelse på 9,5–10 cm i løpet av høsten, og vil komme inn i fangstene allerede i 4. kvartal.
 

Fiskeri

Det foreligger ikke bestandsestimat for brisling i fjordene. Det norske kystfisket etter brisling vest for Lindesnes var frem til 2017 ikke kvoteregulert. Årlig ønsket fangstmengde ble avtalt i forhandlinger mellom Norges Sildesalgslag og hermetikkindustrien. Øst for Lindesnes forvaltes brisling gjennom en kvoteavtale med EU (Skagerrakavtalen). Avtalte kvoter mellom EU og Norge for 2017 gir norske fiskere 2 496 tonn i Skagerrak/Kattegat. Fra og med 2007-sesongen har kystbrislingen vært fredet frem til 31. juli for å unngå fiske i gyteperioden.

Fakta om kyst- og fjordbrisling

Latinsk navn: Sprattus sprattus
Familie: Clupeidae
Maksimumsstørrelse: 19,5 cm og 54 g
Levetid: Sjelden mer enn 4–5 år
Leveområde: Utbredt fra Svartehavet til Finnmark; i kyst- og fjordområdene langs vestkysten av Norge, men sjelden nord for Helgelandskysten. De viktigste områdene er Østersjøen, Skagerrak–Kattegat og Nordsjøen.
Hovedgyteområde: Ikke kjent. I våre nærområder gyter brislingen pelagisk i Nordsjøen, Skagerrak–Kattegat og i fjordene.
Gytetidspunkt: Lang gytesesong. Den viktigste perioden i våre farvann er mai–juni.
Ernæring: Brislingen er planktonspiser med små krepsdyr (hoppekreps) som viktigste føde. Den er selv en viktig matfisk for andre arter som sjøørret, hvitting, torsk, makrell og sjøfugl.

Status, råd og fiskeri

Det foreligger ikke bestandsestimat for brislingbestandene i fjordene.


les mer

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde