Hopp til hovedteksten
Hav
Utskriftsvennlig versjon

Forvaltningsstrategier

Brislingfisket i kyst- og fjordområdene foregår på ung fisk og har tradisjonelt vært avhengig av tilgangen på ett år gammel brisling.

En akustisk mengdeindeks av årets yngel (0-gruppe) danner grunnlag for prognoser for neste års brislingfiske i kyst- og fjordområdene. Kort levealder og store variasjoner i årsklassens størrelse, gjør det vanskelig med mer langsiktige prognoser. Dette fisket er, med unntak av Skagerrakkysten, ikke kvoteregulert. Den årlige fangstmengden avtales i forhandlinger mellom Norges Sildesalgslag og kjøpere (hermetikkindustrien).

Ung fisk danner grunnlaget for fisket også i Nordsjøen-Skagerrak-Kattegat. Tilstanden i brislingbestandene i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat blir årlig vurdert av Det internasjonale råd for havforskning (ICES). Det er stor usikkerhet knyttet til aldersbestemmelsene av brisling, og aldersstrukturerte modeller for bestandsberegninger har vært lite egnet for disse bestandene. Arbeidsgruppen vurderer bruk av alternative metoder.

Brisling har et kort livsløp, og det meste av produksjonen antas derfor å komme fra rekruttering og vekst av rekrutter, mer enn vekst av eldre individer. Data fra de internasjonale bunntråltoktene i februar (IBTS) blir benyttet som rekrutteringsindekser. Siden 1996 er havbrisling inngått som en del av internasjonale sildeundersøkelsene i Nordsjøen og Skagerrak i juni, men først i 2000 ble det en rimelig dekning av brislingens utbredelsesområde mot sørøst. Det er behov for flere års undersøkelser for å kunne vurdere nytten av resultatene som fiskeriuavhengige data. Kvoter på havbrisling (Nordsjøen og Skagerrak) fastsettes i forhandlinger mellom EU og Norge.

Fakta om brisling

Latinsk navn: Sprattus sprattus
Andre navn: Sprat (engelsk og fransk), sprotte (tysk), espadín (spansk), skarpsill (svensk)
Familie: Clupeidae
Maksimumsstørrelse: 19,5 cm og 54 g
Levetid: Sjelden mer enn 4–5 år
Leveområde: Fra Svartehavet til Finnmark; i kyst- og fjordområdene langs kysten fra svenskegrensen og nordover, men sjelden nord for Helgelandskysten. De viktigste områdene er Østersjøen, Skagerrak–Kattegat og Nordsjøen
Hovedgyteområde: Er ikke definert. I våre nærområder gyter brislingen pelagisk i Nordsjøen, Skagerrak–Kattegat og i fjordene
Gytetidspunkt: Lang gytesesong. Den viktigste perioden antas å være i mai–juni
Ernæring: Planktonspiser med små krepsdyr (hoppekreps) som viktigste føde. Den er selv en viktig matfisk for fisk og sjøfugl.

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde