Hopp til hovedteksten
Flekksteinbit
Utskriftsvennlig versjon

Artsdatabasen for fisk

Forskarane undersøkjer kvart år status for dei viktigaste fiskebestandane i norske farvatn. Bestandsstorleiken byggjer på resultat frå eigne tokt, forsking og fiskeria. Observasjonar frå publikum er også ein viktig del av forskarane sin kunnskapsbase, spesielt den som gjeld fisken som finst langs kysten.

I sum reknar forskarane med om lag 300 kjente fiskeartar i norske område. Av desse lever 257 i saltvatn og 42 i ferskvatn. Av saltvassartane er det berre kring 177 artar som vi kjenner til som reproduserer i norske farvatn.
Når ein yrkes-eller hobbyfiskar får ein ukjent eller sjeldan art i fangsten, er Havforskingsinstituttet ein naturleg plass å venda seg. Ofte kan fiskebiologane artsbestemma ein fisk basert på bilete og skildring. I nokre tilfelle treng dei å undersøkja den aktuelle fisken nærare før dei kan gje eit sikkert svar.

Korleis kjem dei hit?

Innrapportert framandfisk kan ha hamna på våre breiddegrader av rein slump; tilfeldigvis ført nordover med straumen eller i ballast frå utanlandske skip. Det kan også handla om ein einskild årsklasse som har tatt seg til våre strøk godt hjelpt av gunstige havstraumar. I andre tilfelle kan hyppige observasjonar vera teikn på meir grunnleggjande endringar. Spesielt i eit klimaperspektiv kan omfattande observasjonar av framande artar – og tilsvarande færre av lokale artar – seia noko om mulige varige endringar som følgje av høgare sjøtemperaturar

Dreiing i fiskefaunaen

Når vatnet vert varmare er det lettare for sørlege artar å etablera seg hos oss. På sikt kan desse artane skapa ei dreiing i fiskefaunaen. Er det til dømes snakk om potente predatorar og dei i tillegg aukar i omfang, kan det få konsekvensar for lokale fiskestammar. Dei kan enda som mat for nykomarane eller dei må i større grad konkurrera om føda. I ytste konsekvens fører innvandra artar til varige endringar i økosystemet.

Eit sikkert rapporteringssystem for fisk, slik det no er lagt opp til i samarbeid med Artsdatabanken og Norsk Zoologisk Forening, gjev forskarane meir kunnskap om kystbestandane generelt. I tillegg får dei eit større datagrunnlag å lena seg på når dei skal vurdera om auka omfang av framande artar er eit uttrykk for tilfeldige besøk, eit kortvarig oppsving eller meir langsiktige endringar.

 

Fakta om Artsdatabasen for fisk

Havforskingsinstituttet, Artsdatabanken og Norsk Zoologisk Forening samarbeider om ei nettside for artsobservasjonar av fisk. Publikum vert oppmoda om å rapportera alle sine fiskefangstar, spesielt uvanlege artar som dei ikkje får kvar dag. Observasjonane vert kvalitetssikra av Havforskingsinstituttet (marine artar, anadrom og katadrom fisk) og Norsk Zoologisk Foreining (ferskvassfisk). Den kunnskapen forskarane tileignar seg frå artsfunna vil bli presentert ut igjen til publikum.

For å bidra:
Registrer deg på www.artsobservasjoner.no/fisk/. Her får du også framgangsmåte og tips for korleis du skal rapportera funna dine og korleis du kan nytta data som alt ligg på sida.