Hopp til hovedteksten
bereevne_tangII.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Bæreevne

For å sikre at oppdrett ikke overskrider lokalitetens og områdets bæreevne, må man kjenne miljøvirkningene og kunne overvåke og simulere dem, for dermed å unngå uakseptable påvirkninger.

Bæreevne er en av de fire hovedprioriteringene innen forsknings og rådgivningsprogram akvakultur.

Satsningsområder:

Miljøvirkninger av havbruk samler flere prosjekter som leder frem til, bygger opp under, og leverer input til MOLO-prosjektet, som skal utvikle et helhetlig system for lokalisering av oppdrettsanlegg uten uakseptable miljøvirkninger eller konflikter med andre brukere i kystsonen.

Miljøvirkninger av havbeite studerer effekten av å sette ut kamskjell eller hummer yngel på havbeite. Vil dette ha noen innvirkning på bunnfauna i området og vil predatorer som krabbe og sjøstjerne samle seg rundt stedene med utsatte dyr. Bæreevnen til blåskjellanlegg undersøkes og man ser på om anleggets utforming, strøm eller lokale algeforhold har mest å si.

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Bæreevne

Bæreevnen for en oppdrettslokalitet eller et område defineres som den mengden oppdrettsorganismer vi maksimalt kan produsere uten at miljøvirkningene overskrider omforente tålegrenser. Disse grensene for tillatte påvirkninger skal være målbare og de kan ikke overskrides dersom oppdrettsnæringen skal være bærekraftig.

Prosjekter

  • CANO
  • MOLO
  • Regional bæreevne