Hopp til hovedteksten
Torsk

Hvordan skiller torsk og skrei mellom hverandre?

 Som kjent er det genetiske forskjeller mellom kysttorsk og skrei. Dette må da skyldes at det ikke foregår en utbredt blanding av gener mellom de to bestandene på gytefeltet. Dermed lurer jeg på om dere vet hvordan en skrei og en kysttorsk skiller mellom hverandre på gytefeltet ?

Svar: Det er riktig at genetiske markører tyder på at det er genetiske forskjeller mellom kysttorsk og skrei, noe som igjen indikerer lite gen-blanding eller gyting mellom hunner av hanner for disse to torsketypene. Selv om det er blitt funnet indikasjoner på at deres geografiske fordeling i gyteomerådene i Lofoten kan variere noe, for eksempel viser noen studier at skreien står noe dypere, er det også områder hvor de virker og finnes nærmest side om side, så hva ”hindrer” dem fra å reprodusere med hverandre?

Sannheten er at man ikke vet med sikkerhet og dermed ikke kan bevare dette spørsmålet bastant. Studier har vist at torskefisk har en kompleks gyteadferd hvor hanner opptrer aggressivt mot andre hanner og kurtiserer andre hunner både ved bruk av ”visuelle” sterotypiske adferder og lyd. En besnærende forklaring er dermed at skrei og kysttorsk ikke ”snakker samme språk” og ikke velger hverandre som partnere. Dette er dog spekulasjon og vites ikke, og selv om dette skulle være tilfelle er det lite trolig at skrei og kysttorsk vil stå i tette gyteansamlinger sammen. Ved bruk av moderne observasjonsmetoder har man oppdaget at torsk tenderer til å dra tilbake til de samme gyteplassene år etter år og at slike gyteplasser gjerne finnes assosiert med visse undervannsstrukturer, som f.eks bratte skråninger og små ”undervannsfjell”.

Et studie i USA viste nylig at gjennomsnittlig posisjon for individuelle torsk bare varierte med noe få meter mellom år på en spesifikk gyteplass! Et scenario er dermed at der trålfangster viser fangster av både kysttorsk og skrei i et begrenset område står i virkeligheten disse to torsketypene i adskilte, svært lokale, grupper, med ingen eller svært liten utveksling mellom individer. For å fastslå om dette er tilfelle for kysttorsk og skrei må man derimot gjennomføre flere feltstudier i områder hvor skreien og kysttorsken overlapper.

Forsker Jon Egil Skjæraasen

Fakta om kysttorsk nord for 62°N

Latinsk navn: Gadus morhua
Gyte-, oppvekst- og beiteområde: Fjorder og kystnære områder
Størrelse:
1,3 m og 40 kg
Alder ved kjønnsmodning: 3–6 år. Kan bli 20 år, men sjelden over 15 år
Antall egg: Førstegangsgytere kan gi 400 000 egg, de eldste 15 millioner egg
Føde: Alt fra plankton til fisk
 

Kysttorsk nord for 62ºN

Fakta om kysttorsk sør for 62°N

Latinsk navn: Gadus morhua
Gyte-, oppvekst- og beiteområde: Beiter i fjorder og kystområder. Gyter i fjord- og kystbassenger. Vokser opp i strandsonen 0–20 m dyp.
Størrelse: Sjelden over 1 m og 20 kg
Alder ved kjønnsmodning: 2–4 år
Antall egg: 0,5–5 millioner egg
Føde: Krepsdyr, skjell og fisk

Kysttorsk sør for 62ºN