Hopp til hovedteksten

Plankton og mikroplast

Jeg har lest om at dyreplankton rett som det er spiser mikroskopiske biter av plast som på ulikt vis har havnet i sjøen. Hva vet man om hvilken effekt dette har på planktons helse og oppførsel, og på liv oppover i næringskjeden?

Svar:
Det er riktig at man har observert at små dyreplanktonarter kan spise mikroplast. Dette er observasjoner fra laboratoriumforsøk, der man har tilsatt små mikroskopiske plastbiter. Hovedsakelig har man gjennomført slike studier for å se på adferd og spiserater av partikler av definert størrelse. Dette er oftest forsøk som er gjennomført med svært høy tetthet av partikler sammenlignet med det man vet finnes i naturen. Det foreligger få observasjoner fra naturlige systemer, der man har dokumentert at små dyreplankton spiser plastpartikler.

Den informasjon man har i dag angående effekter på mikroplast er begrenset. Enkelte studier tyder på at mikroplast går rett gjennom tarmsystemet til dyrene og ut med avføringen. I slike tilfeller antar man at partiklene har liten effekt. Andre studier viser at mikroplastpartiklene fester seg til dyrenes antenner/bein og vil da mest sannsynlig medføre mortalitet.

Dersom dyreplanktonet blir spist av større organismer, fisk, er det naturlig at mikroplasten vil kunne overføres. Hva som vil skje med plasten har man derimot liten kunnskap om.

Mikrosøppel vil kunne ha ulike negative effekter på marine organismer. Giftstoffer på eller i mikrosøppelpartikler vil kunne overføres og akkumuleres i dyr, stort antall mikrosøppel vil kunne føre til «forstoppelse» hos dyr og dermed medføre redusert matinntak eller partikler kan feste seg på utsiden av dyret og medføre endret bevegelse. Det er også mulighet for at de ikke har noen effekt på mindre dyr, ved at de går rett gjennom tarmsystemet. 
Det er fortsatt stor mangel på kunnskap omkring mikroplast og biologiske effekter.

Forsker  Lars Johan Naustvoll

Plankton

Ordet plankton er opprinnelig gresk og betyr "det som svever". Plankton er en fellesbetegnelse for flere ulike organismer som lever i åpne vannmasser, både små dyr og encellede organismer med evne til fotosyntese. De har til felles at de har liten svømmeevne og lar seg drive med strøm og bølger.

Plankton

Temasider