Hopp til hovedteksten

Økning av marint råstoff

I fremtiden vil vi sannsynligvis øke produsjonen av oppdrettsfisk, men hvordan skal vi klare dette med tanke på marint fôr? Skal vi konsentere oss mer om vegetablisk fôr, eller vil vi forske mer på produksjon av f.eks. mikroalger?

Svar:  Du stiller et svært sentralt og interessant spørsmål: På den ene siden tilsier et økende matbehov i verden at matproduksjonen fra havbruk bør øke, men på den andre siden må en slik økning være bærekraftig om det skal gagne på lang sikt. Vi har i perioden Norge har drevet med oppdrett av laksefisk sett en utvikling fra et fôr som utelukkende bestod av marint fiskemel og fiskeolje, til et fôr som nå består av store andeler vegetabilske oljer. Selv om det viser seg at laks i noen grad er i stand til selv å omdanne vegetabilske fettsyrer til omega-3-rike marine fettsyrer, så er det grenser for hvor store andeler vegetabilsk fôr en laks kan spise og fortsatt både smake laks og være sunn som laks. Og i tillegg; å dyrke tilstrekkelige mengder vegetabilsk fôr til å øke produksjonen i havbruk og samtidig øke andelen vegetabilsk fôr, ville kreve så store dyrkingsareal at det ville gå ut over matproduksjonen i landbruket.

Det spørs om ikke du peker på en mulig løsning på dette dilemmaet i ditt spørsmål: I stedet for (eller snarere: i tillegg til) å utvinne laksefôr fra fisk som ikke egner seg som direkte menneskeføde og fra avfall i filetproduksjon etc., slik det skjer i dag, bør en i framtida produsere fôr rikt på marine fettsyrer ved å dyrke organismer lavere nede i næringskjeden. Alger har vært nevnt, likeså bakterier og dyreplankton. Hva som i praksis er mulig å få til må forskning og forsøk svare på.

Forsker Harald Gjøsæter

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett

Temasider