Hopp til hovedteksten

Artsbestemmelse sil (tobis)

Hei! I midten av juli var jeg en tur i Tromsø. Der var det store stimer av sei (og muligens også noen lyr - hvordan er forekomst av lyr i Tromsø?) som jaget på sil (størrelse 10-15 cm) langs kaia. Jeg lurer på om byttet sannsynligvis var småsil, eller om det kan ha vært annen art sil? Vil silene kunne forekomme i blandingsstim eller er de som regel ganske homogene? Jeg ser begrepet tobis brukes på forskjellige måter som ikke er helt konsistente; av og til kun som synonym til småsil og av og til som fellesbetegnelse på all sil. Hva er den korrekte definisjonene på begrepet tobis? Vil småstimer med sil kunne påtreffes i strandsonen relativt stasjonære (holde seg innenfor et par kvadratmeter), eller vil de naturlige bevege seg over litt større områder og i de frie vannmassene.

Svar: Det forekommer lyr ved Tromsø uten at jeg kan si nøyaktig hvor mye . Ut fra en kvalifisert gjetning vil jeg anslå det til å være beskjedent siden lyr er en mer varmekjær fisk. Sei er det derimot mye av.

Ut fra beskrivelsen vil jeg holde det mest sannsynlig at det dreier seg om småsil, men det kan også være innslag av unge storsil. Havsilen, som er den mest tallrike arten, lever på djupere vann.

Det er ikke uvanlig at småsil og storsil opptrer i samme stimer, i hver fall fanger vi de ofte sammen ved prøvetaking med strandnot

Begrepet tobis kommer fra Danmark og omfatter alle arter som inngår i industritrålfisket i Nordsjøen. Altså betegner tobis og sil det samme. Havsilen er helt dominerende i fangstene. På relativt grunt vann langs danskekysten fanges det en del småsil. 

Generelt er sil meget stedbundet. Det har sammenheng med at den graver ned i sand som må ha rett kornstørrelse. Fisken vil nok beveges seg rundt på et sandfelt og trolig også mellom sandfelt dersom avstanden ikke er for stor. Kvaliteten på sanden den graver seg ned i kan variere. Det er holdepunkter for at sil som har funnet sand av meget god kvalitet vil bevege seg mindre og forsvare sitt “slott", mens sil som lever i ei “rønne” er mer mobil. Hvor langt silen vil bevege seg er mao. avhengig av en rekke faktorer som størrelse på habitatet (leveområde), avstand til nærmeste habitat og kvaliteten på habitatet.

Forsker Tore Johannessen

Fakta om tobis

Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen
 

Tobis

Temasider