Hopp til hovedteksten
Trål opp.jpg

Kvoteråd fra ICES for 2011 for arktiske bestander

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, blåkveite, kysttorsk nord for 62 grader nord, snabeluer og vanlig uer.

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2011: 173 000 tonn
Anbefalt kvote 2010: 204 000 tonn
Avtalt kvote 2010: 204 000 tonn

les mer

Nordøstarktisk hyse

Anbefalt kvote 2011: 303 000 tonn
Anbefalt kvote 2010: 243 000 tonn
Avtalt kvote 2010: 243 000 tonn

les mer

Nordøstarktisk torsk

Anbefalt kvote 2011: 703 000 tonn
Anbefalt kvote 2010: 577 500 tonn
Avtalt kvote 2010: 607 000 tonn

les mer

Kystorsk nord for 62° nord

Anbefalt kvote 2011: 0
Anbefalt kvote 2010: 0
Avtalt kvote 2010 : 21 000 tonn

les mer

Snabeluer

Anbefalte reguleringer 2011: Vern av yngel, ikke direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier
Anbefalte reguleringer 2010: Det samme som for 2011
Avtalt kvote 2010 for direkte fiske i internasjonalt farvann: 8 600 tonn

les mer

Vanlig uer

Anbefalte reguleringer i 2011: Forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i ICES områdene I og II
Anbefalte reguleringer i 2010: Det samme som for 2011

les mer

Blåkveite

Anbefalt fangst 2011: under 13 000 tonn
Anbefalt fangst 2010: under 13 000 tonn
 

les mer

Lodde ved Island/Jan Mayen

Førebels tilrådd kvote 2011/2012: 366 000 tonn, dette vert justert etter ei måling av gyteinnsiget i 2012
Totalfangst 2010/2011: 391 000 tonn, av dette fiska norske fartøy 30 300 tonn

les mer