Hopp til hovedteksten
Torsk
Utskriftsvennlig versjon

Torsk i Nordsjøen

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal:

Anbefalt kvote 2010 (neste år): 40 300 tonn
Anbefalt kvote 2009 (inneværende år): null fangst
Avtalt kvote 2009 (inneværende år): 34 590 tonn
 

Status

Bestanden har redusert reproduksjonsevne og det er risiko for at beskatningen ikke er bærekraftig.

Høstingsregel

En omforent høstingsregel ble vedtatt av EU og Norge høsten 2008. Denne er vurdert av ICES til å oppfylle føre-var-kriteriene.

Forvaltningsråd

Kvoteanbefalingen er i henhold til forvaltningsplanen, og forutsetter at utkastprosenten ikke blir høyere enn i 2008.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES’ anbefalinger. Utkastet viser en økende tendens og omfatter nå i stor grad fisk over minstemålet. En fortsettelse av denne trenden kunne gi en høyere beskatning i 2009 enn forutsatt. Det er også beregnet at betydelige mengder fisk årlig forsvinner fra bestanden, enten i form av uregistrert fiske eller av andre årsaker.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 70 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,86
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,65
Mål for fiskedødelighet i høstingsregelen: F = 0,4
Ventet fiskedødelighet i 2010: F = 0,51
Ventet gytebestand i 2011: 67 200 tonn

Nordsjotorsk_2010_Figur-1.jpg
Nordsjøtorsk. Catch = fangst (tonn), F(2-4) = fiskedødelighet for landinger (landings) og utkast (discards).

Nordsjotorsk_2010_Figur-2.jpg
Nordsjøtorsk. R(age 1) = Rekruttering (millioner), SSB = Gytebestand (tonn).

Fakta om torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal

Latinsk navn: Gadus morhua
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 100 cm og 20 kg
Levetid: 15 år
Leveområde: Nordsjøen/Skagerrak
Gyteområder: Den engelske kanal, Dogger og langs skotskekysten
Gytetidspunkt: Januar–april
Føde: Krepsdyr og fisk

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal

Kontaktpersoner

Asgeir Aglen
936 30 658