Hopp til hovedteksten
Trål

Kvoteråd for Nordsjøen - 2009

Kvoteråd fra ICES for 2009 på bestander i Nordsjøen

ICES gir nå råd for hvor mye fisk det er forsvarlig å høste fra Nordsjøen i 2009.  De viktigste nordsjøbestandene for Norge er nordsjøsild, torsk, øyepål, hyse og sei.

Nordsjøsild og torsk i Nordsjøen og de tilgrensende havområdene har redusert reproduksjonsevne. Øyepål, hyse og sei er i god forfatning. De rekrutterer godt, og fiskedødeligheten er lav og bærekraftig.

Havforskningsinstituttet slutter seg til ICES sine råd for bestandene i Nordsjøen.

les mer

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

Gytebestanden av øyepål har full reproduksjonsevne og fiskedødeligheten er lav. Rekrutteringen har vært dårlig en periode, men 2007-årsklassen er beregnet til å være over middels.

ICES tilrår at det fiskes maksimalt 148 000 tonn i inneværende år, noe som vil holde gytebestanden over føre-var-grensen ved starten av 2009. På bakgrunn av nye data vil ICES gi et foreløpig råd om fisket i 2009 til høsten.

Øyepålfisket er i stor grad basert på ett år gammel fisk. Svake årsklasser gjorde at fisket var stengt i 2005, første halvdel av 2006 og i 2007. Historisk er det tatt betydelige mengder hyse, hvitting, sei og sild som bifangst i dette fisket, men tekniske reguleringer har ført til at bifangsten er sterkt redusert de senere år. ICES understreker at disse reguleringer bør videreføres og forbedres.

les mer

Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

Bestanden har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. Siden 2001 har både gytebestanden og fiskedødeligheten vært på riktig side av føre-var-grensen. Rådet fra ICES er i tråd med den vedtatte forvaltingsplanen. Det tilsier landinger i 2009 på 44 700 tonn.

les mer

Nordsjøsild

Nordsjøsild

Den siste gode årsklassen vi har hatt av nordsjøsild kom i 2000. Etter det har rekrutteringen vært dårlig, og ICES mener at det er risiko for at bestanden har redusert reproduksjonsevne og at fisket ikke er bærekraftig. Gytebestanden har vært under føre-var-grensen siden 2006, og ventes å være det også i 2008.

Med seks svake årsklasser etter hverandre er den avtalte forvaltningsregelen ikke lenger føre var. Selv uten fiske i 2009 vil gytebestanden ikke nå føre-var-grensen i 2010. ICES har derfor evaluert noen alternative forvaltningsregler som er funnet å være føre var med dagens rekruttering. Forutsatt at en av disse vedtas, tilrår ICES en fangst i det direkte sildefisket på 171 000 tonn eller 180 000 tonn i 2009, alt etter hvilken regel som vedtas.

Ugunstige miljøforhold har bidratt til reduksjonen både i rekruttering og individvekst. Fangstpotensialet er dermed redusert til under 40 % av langtidsgjennomsnittet. De siste årene har det også vært høstet betydelig mer av bestanden enn anbefalt.

les mer

Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland

Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland

Bestanden har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. Siden 1998 har både gytebestanden og fiskedødeligheten vært på riktig side av føre-var-grensen. ICES har nå evaluert Norge og EU sin forvaltningsplan for sei og konkluderer med at den på kort sikt er i samsvar med føre-var-tilnærmingen. Dette tilsier landinger i 2009 på 139 000 tonn.

les mer

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den engelske kanal

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den engelske kanal

Bestanden har redusert reproduksjonsevne. Rekrutteringen har vært dårlig siden 1997, og selv om beregnet rekruttering i 2006 (2005-årsklassen) er høyere enn de ni foregående år, er den likevel under gjennomsnittet. Gytebestanden har økt litt siden 2006, men er fortsatt under kritisk grense. Det positive er at fiskedødligheten har avtatt siden 2000 og nå er vurdert til å være bærekraftig.

Norge og EU har avtalt en forvaltningsplan for torsken, og EU har vedtatt en gjenoppbyggingsplan. I dagens situasjon mener ICES at råd i henhold til disse planene ikke er føre var og tilrår null fiske i 2009.

Sist høst uttalte ICES at en ville nå føre-var-grensen for gytebestanden i 2009 med et lite fiske i 2008. En baserte seg da på en lav fiskedødelighet i 2007. De offisielle landingene i 2007 ble imidlertid nær kvoten, men utkast av torsk økte betydelig. Den totale fiskedødeligheten ble derfor høyere enn forutsatt, og den nye prognosen tilsier at gytebestanden ikke når føre-var-grensen i 2009, og heller ikke i 2010, selv uten fiske i 2009.

For å bygge gytebestanden opp igjen er det spesielt viktig å få redusert fisket på de yngste aldersgruppene. 1-3 år gammel fisk har de siste årene utgjort over 80 % av fangst i antall. Høyt utkast i 2007 har allerede redusert 2005-årsklassen sitt framtidige bidrag til gytebestand og landinger betydelig. Det er innført noen tiltak for å redusere fangst og utkast av ungfisk, og det er viktig at disse tiltak videreføres og utvides.

les mer