Hopp til hovedteksten

Kvoteråd høsten 2007

Kvoteråd fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, for en rekke viktige bestander. Det anbefales en totalfangst på maksimalt 835.000 tonn kolmule i 2008 for å komme under føre-var-nivået for fiskedødeligheten. Havforskningsinstituttet mener det er stor risiko for et sammenbrudd i kolmulebestanden dersom ikke uttaket reduseres betydelig i forhold til dagens nivå. ICES anbefaler videre at det heller ikke neste år åpnes for et loddefiske i Barentshavet, mens ICES mener norsk vårgytende sild har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig.

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

Bunntråltokt i tredje kvartal antyder at 2007-årsklassen er sterk. Dette gir en betydelig endring i prognosene for bestanden i 2008. ICES har to forslag til forvaltningsmåter: Det ene er å anbefale en fangst på 97 000 tonn. Dette vil gi en gytebestand på 186 000 tonn ved inngangen til 2009, noe som er over føre-var-nivået. Det andre er å åpne for fangst av 50 000 tonn i første halvår. En revisjon av bestandstørrelsen til våren vil danne grunnlag for fastsettelse av kvote resten av året.

Usikkerheten knyttet til prognosene er så stor at Havforskningsinstituttet støtter det siste alternativet fra ICES.

les mer

Kolmule

Kolmule

ICES mener kolmulebestanden i dag har full reproduksjonsevne. Det blir imidlertid fisket for mye på bestanden. Dette øker risikoen for at gytebestanden faller under føre-var-nivået.

Kolmula opplevde en kraftig økning i rekrutteringen over en tiårsperiode fra midten av 90-tallet. Gytebestanden var på topp i 2003 og har gått nedover siden. Rekrutteringen i 2005 og 2006 ser ut til å være på samme nivå som før oppsvinget.

Kolmulefangstene de siste årene har ligget på rundt to millioner tonn. Dersom dagens fangstnivå opprettholdes, viser ICES sine beregninger at det er høy risiko for at gytebestanden vil falle under det kritiske nivået i 2009. ICES råder derfor til at det utarbeides en alternativ forvaltningsplan som er i tråd med en føre-var- tilnærming. Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES, og påpeker at risikoen for et sammenbrudd i bestanden blir høy dersom ikke uttaket reduseres betydelig i forhold til dagens nivå.

les mer

Lodde i Barentshavet

Lodde i Barentshavet

2006-årsklassen av lodda er den sterkeste på seks år. Også undersøkelsene av årets yngel tyder på en ny, sterk årsklasse, om ikke like tallrik som i fjor. Imidlertid vil gytebestanden til lodda i 2008 bestå av 2005-årsklassen med noe innslag fra 2004-årsklassen. Begge disse årsklassene er svake.

Selv om det ikke fiskes noe lodde, er det en betydelig sjanse for at gytebestanden vil falle under den kritiske grensen når lodda gyter i april 2008. Derfor mener ICES at det ikke bør fiskes på lodda i 2008. Havforskningsinstituttet støtter denne anbefalingen.

les mer

Makrell

Makrell

Det fiskes fortsatt for mye makrell. Totalkvoten for 2007 er på 502 000 tonn, hvorav den norske andelen er 130 000 tonn. ICES mener at dersom totalfangsten neste år ligger innenfor den avtalte forvaltningsplanen, vil gytebestanden i 2009 øke litt i forhold til 2007. Da legges det opp til en totalfangst mellom 349 000 tonn og 456 000 tonn.

Havforskningsinstituttet peker på at det er stor usikkerhet rundt bestandsberegningen på grunn av underrapportering av uttaket av bestanden. Svarte landinger, utkast og slipping av hele eller deler av enkelte fangster, gir grunn til å anta at totaluttaket sannsynligvis er minst 60 prosent større enn fangstene som rapporteres til ICES.

les mer

Norsk vårgytende sild

Norsk vårgytende sild

EU, Norge, Russland, Island og Færøyene forvalter bestanden av norsk vårgytende sild (NVG-sild) i fellesskap. Et mål i den langsiktige forvaltningsstrategien er å holde fiskedødeligheten lavere enn 0,125. De fem partene er enige om å redusere fiskedødeligheten om gytebestanden blir mindre enn 5 millioner tonn. For 2007 ble partene enige om en totalkvote på 1,28 millioner tonn.

ICES mener målene er i tråd med føre-var-tilnærmingen. Anbefalingen fra ICES er at fisket forvaltes i henhold til forvaltningsplanen, noe som innebærer en kvote på 1,266 millioner tonn i 2008.

les mer

Tobis i Nordsjøen

Tobis i Nordsjøen

ICES anbefaler at forvaltningen av fisket bør sikte mot å hindre lokal utarming av tobisfelt, spesielt i områder der predatorer samler seg. Fiske bør kun tillates dersom informasjon fra tilgjengelig bestandsovervåkning viser at bestanden kan bygges opp til over føre-var-nivået i 2009.

Dersom det benyttes et forsøksfiske i 2008 som grunnlag for å fastsette en kvote for resten av sesongen, må målet være at gytebestanden minst kommer over føre-var-nivået.

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES. Det skal nedsettes en hurtigarbeidende gruppe i regi av ICES som skal evaluere ulike forvaltningsstrategier for 2008 og årene fremover.

les mer

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og den østlige delen av Den engelske kanal

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og den østlige delen av Den engelske kanal

Gytebestanden er fortsatt kritisk lav, og reproduksjonsevnen blir derfor vurdert til å være redusert. Fiskedødeligheten har sunket de siste årene og ser nå ut til å være under føre-var-nivået. Dersom totalfangsten, utkast og svarte landinger inkludert, ikke overstiger 22 000 tonn, så er det 50 prosent sjanse for at bestanden kan bli gjenoppbygget til føre-var-nivået allerede i begynnelsen av 2009. Hva totalkvoten da bør settes til, kan ikke ICES si noe om, siden det fortsatt er høyt uregistrert uttak.

Havforskningsinstituttet støtter ICES’ råd, og påpeker at utkast og svarte landinger enkelte år har utgjort over halvparten av totaluttaket.

les mer

Vestlig taggmakrell (hestmakrell)

Vestlig taggmakrell (hestmakrell)

I 2007 ble det tatt totalt 155 000 tonn taggmakrell. Selv om dette er den laveste fangsten på 20 år, ligger fangsten fortsatt over anbefalt nivå (150 000 tonn).

Det er laget en ny forvaltningsplan for taggmakrell, og ICES mener den er innefor en føre-var- tilnærming. ICES anbefaler i henhold til planen en kvote på 180 000 tonn for hvert av de tre neste årene. Havforskningsinstituttet støtter rådet.

Innstrømningen av atlantisk vann til Nordsjøen i første kvartal, har vist seg som en god indikator på tilgjengeligheten av taggmakrell i norsk sone om høsten samme år. Ut fra årets innstrømming ligger det an til å kunne bli et godt norsk fiske, med en dobling i forhold til fangsten i 2006 som var 27 000 tonn.

les mer