Hopp til hovedteksten

Kvoteråd høsten 2006

Det internasjonale råd for havforsking (ICES) tilrår ein kvote på 1,28 millionar tonn norsk vårgytande sild i 2007. I Nordsjøen er rådet null fiske både for torsk, tobis og augepål for å byggje opp att bestandane. Hysa og seien i dei sørlege havområda ser ut til å greie seg bra. Ein positiv utvikling i loddebestanden gir ikkje grunnlag for eit fiske allereie neste år.

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

Øyepål

Reproduksjonsevna til augepålbestanden har svikta og gitt årsklassar under gjennomsnittet i nærast heile perioden sidan 2000. ICES tilrår at fisket bør haldast stengt til det føreligg informasjon som tilseier at gytebestanden vil kome over føre-var-nivå i 2008. Det vert samstundes varsla ei ny bestandsvurdering med revidert råd våren 2007.

Kritisk gytebestand – 90 000 tonn. Venta gytebestand i 2007 – 105 000 til 183 000 tonn (avhengig av fisket i 2006).

les mer

Hyse

Hyse

Hysebestanden i Nordsjøen og Skagerrak ser ut til å ha god reproduksjonsevne, og den vert hausta berekraftig. Gytebestanden, som vart berekna til 256 000 tonn i 2005, er truleg redusert til ca. 230 000 tonn i 2006. Dette er framleis godt over før-var-nivå.

Det er vedteke ein forvaltingsplan for denne hysebestanden, og ICES tilrår at den vert følgd. Det inneber landingar på 55 400 tonn i 2007 (i tillegg reknar ein med eit utkast på 32 500 tonn). Gytebestand i 2008 vert då berekna til vel 291 000 tonn.

Totalkvote i Nordsjøen 2006 – 52 000 tonn (pluss 3200 tonn i Skagerrak).

les mer

Kolmule

Kolmule

les mer

Lodde

Lodde

les mer

Makrell

Makrell

les mer

Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland

Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland

les mer

Norsk vårgytende sild

Sild

les mer

Vestlig taggmakrell

Vestlig taggmakrell

les mer

Tobis i Nordsjøen

Tobis i Nordsjøen

les mer

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanalen

Torsk

les mer