Hopp til hovedteksten

Kvoteråd gitt våren 2005

Ingen dramatiske endringer i bestandsutviklingen
ICES' anbefalinger for 2006 - Pressemelding 06.06.2005, oppdatert 08.06.2005

Den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) har nå gitt anbefalinger for fiske på flere viktige bestander for 2006. I Barentshavet er bestanden av hyse og sei i en positiv utvikling, mens veksten i torskebestanden har stagnert. De to uerartene og kysttorsken er på et kritisk lavt nivå, mens blåkveita synes å ta seg noe opp. Behovet for vern av kysttorsk og uerartene bør få konsekvenser for fisket etter andre arter. Bestanden av sild i Nordsjøen er stor, men rekrutteringen synes å svikte.

ICES anbefaler følgende kvoter for 2006:

  • Nordøstarktisk torsk: 471 000 tonn
  • Nordøstarktisk hyse: Inntil 112 000 tonn
  • Nordøstarktisk sei: Inntil 202 000 tonn
  • Nordøstarktisk blåkveite: Inntil 13 000 tonn
  • Norsk kysttorsk (nord for 62ºN): ingen fangst
  • Snabeluer: Ikke noe direkte trålfiske, stenging av områder og lave tillatte bifangstrater
  • Vanlig uer: Strengere reguleringer enn de som nå gjelder, på grunn av fortsatt nedgang i gytebestand og rekruttering
  • Nordsjøsild: Totalfangst i det direkte sildefisket på rundt 450 000 tonn

Kysttorsk (nord for 62ºN)

Norsk kysttorsk (nord for 62ºN)

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005
Bestanden har avtatt kontinuerlig fra 1994. Gytebestanden i 2005 er beregnet til å være den lavest observerte og kommer til å bli ytterligere redusert til 2006. Dagens fiskedødelighet er altfor høy. ICES vurderer derfor bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne, og at den ikke høstes bærekraftig. Det tas betydelige kvanta i turistfiske og fritidsfiske, og dette øker usikkerheten i absoluttnivået av bestand og beskatningsnivå.

les mer

Nordøstarktisk blåkveite

Nordøstarktisk blåkveite

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005
Gytebestanden har vært lav siden slutten av 1980-åra, men det er indikasjoner på en økning de siste årene. Ytterligere tiltak for å begrense fangstene, slik som utvidet kvoteregulering, stengning av områder og strengere bifangstreguleringer bør innføres og håndheves effektivt.

les mer

Nordøstarktisk hyse

Nordøstarktisk hyse

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005
Hysebestanden er regnet for å ha god reproduksjonsevne og ble høstet bærekraftig i 2004. Holdes fiskedødeligheten på samme nivå fremover, ventes gytebiomassen å vokse ytterligere. Årsklassene etter 1997 er beregnet til å være over det historiske gjennomsnittet.

les mer

Nordøstarktisk sei

Nordøstarktisk sei

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005
ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er under føre-var-nivået, og gytebestanden er godt over føre-var-grensen.

les mer

Nordøstarktisk torsk

Nordøstarktisk torsk

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005
ICES vurderer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, men beskatningen er høyere enn det som er tilsiktet i forvaltningsplanen.

Beregninger for 2002, 2003 og 2004 indikerer urapporterte landinger (hhv 90 000, 115 000 og 90 000 tonn) som tilsier omlag 20 % tillegg til offisiell fangst. Urapporterte landinger reduserer effekten av forvaltningstiltak og underminerer målsettingene i den vedtatte forvaltningsregelen. Det er viktig at forvaltningen sikrer at all fangst avreknes mot totalkvoten.

les mer

Nordsjøsild

Nordsjøsild

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005
Bestanden er vurdert til å ha god reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. Årsklassene 2002-2004 er imidlertid blant de svakeste i tidsserien. På grunn av den uvanlige situasjonen med tre etterfølgende dårlige årsklasser, er det spesielt viktig at bestanden forvaltes slik at gytebestanden sikres i de kommende årene.

les mer

Snabeluer

Snabeluer

Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden 1991, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat viser at bestanden er nær et historisk lavmål. ICES tilrår at forbud mot direkte trålfiske, stenging av områder og lav tillatt bifangst opprettholdes.

les mer

Uer

Uer

ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat viser en klar reduksjon i forekomst, og indikerer at bestanden nå er nær et historisk lavmål. Årsklassene det siste tiåret har vært svært svake og blir stadig mindre. ICES anbefaler stopp i alt direkte fiske, utvidelse av fredningen, og skjerpede bifangstreguleringer.

les mer