Hopp til hovedteksten
makrell
Utskriftsvennlig versjon

Makrell

Anbefalt kvote 2019: 318 408 tonn
Anbefalt kvote 2018: 550 948 tonn
Avtalt kvote 2018: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 1 000 559 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges så bør fangstene i 2019 ikke overstige 318 408 tonn.
ICES anbefaler videre at de nåværende reguleringene som er innført for å beskytte gytebestandskomponenten i Nordsjøen opprettholdes.

Historisk bestandsutvikling

Gytebestanden er beregnet til å ha økt siden rundt år 2000 til å nå et maksimum i 2011, og har blitt redusert siden. Bestanden er estimert til å være under MSY Btrigger i 2018, for første gang siden 2007. Fiskedødeligheten har gått nedover fra høye nivåer på midten av 2000-tallet, men har økt igjen etter 2012, og den er fortsatt høyere enn FMSY. En rekke sterke årsklasser har blitt produsert etter tidlig på 2000-tallet, men 2015 og 2016 årsklassene er estimert å være under gjennomsnittet.

Ventet bestandsutvikling
 

Historisk betandsutvikling

* SSB i 2020 sammenlignet med SSB i 2019.
**anbefalt fangst i 2019 sammenlignet med antatt fangst i 2018.
 

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Noen av dataseriene er fremdeles korte (tråltoktet (IESSNS): 8 år, nye RFID merkedata: 6 år med gjenfangst). Inkluderingen av nye år med tilleggsdata for disse korte tidsseriene kan modifisere den relative vektingen av ulike datakilder for bestandsberegningene. Dette kan føre til en revisjon av måten vi ser på gytebestandsstørrelsen (SSB) og gjennomsnittlig fiskedødelighet (F) for den nylige perioden. Den nåværende revisjonen er innenfor konfidensgrensene sammenlignet med den forrige bestandsberegningen.
På samme måte som fjoråret, så er bestandsberegningene sensitive for motstridende signaler i de ulike datakildene (tidsseriene) som blir anvendt i bestandsberegningene. De nye RFID dataene som er tilgjengelige siden 2012, synes å være den mest innflytelsesrike dataserien.
Mengdemålingsestimater for den juvenile delen av bestanden er usikker å stole på siden 1) Rekrutteringsindeksen har lav innflytelse i bestandsberegningene, 2) rekrutteringsindeksen har ikke blitt oppdatert for 2016 og 2017, og 3) kommersielle fangstdata for aldersgrupper som ikke er fullt rekruttert inn i fiskeriet er derfor mer usikre.

Saker relevant for rådet

Det høye fiskepresset (bortimot dobbelt av FMSY og over Fpa i senere år), kombinert med lav rekruttering i 2015 og 2016 har resultert i at gytebestanden (SSB) har gått under MSY Btrigger i 2018. Framskrivingene på kort sikt viser at dette vil vedvare i 2019 og 2020, selv om fangstene blitt tatt i tråd med ICES rådet. Ved å opprettholde det nåværende nivået av fangster og fiskedødelighet vil resultere i at gytebestanden faller under Blim i 2020.
ICES anser at den nordøstatlantiske makrellbestanden består av tre gytekomponenter: vestlig, sørlig og Nordsjøen, selv om bestandsstrukturen og gyteadferden trolig er mer dynamisk. Biomassen av Nordsjøkomponenten estimert av eggtoktet økte i 2017, og er nå estimert til å utgjøre 7% av gytebestanden.
ICES anbefaler at de eksisterende minstemål for å beskytte Nordsjøkomponenten skal være på plass. De eksisterende forvaltningsmål for å sørge for beskyttelse av Nordsjøkomponenten (ingen fiske i område 3.a og 4.b-c, eller i område 4.a i løpet av perioden 15 februar – 31 juli, og et 30 cm minstemål) skulle derfor fortsette å gjelde av føre-var årsaker. Samtidig trengs det en evaluering av relevant minimum referansestørrelse i tilknytning til bestandsproduksjon og bevaring.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 1,94 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 2,57 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 2,57 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,48
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,35
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,21
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ikke definert
Ventet fiskedødsrate i 2018: 0,46
Ventet gytebestand i 2019: 2.1 millioner tonn

Standardplott

Bestandsvurdering makrell

Bestandsvurderingen av makrell i Nordøst-Atlanteren: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall nullåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).


Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet legger til grunn at det er betydelig grad av usikkerhet i bestandsvurderingen for makrell for 2019. 
Rådet fra ICES for 2019 bygger på en metode for bestandsvurdering som ble valgt under den forrige metoderevisjonen i 2017. Bruk av et stort materiale med merkedata har stor betydning i beregningene og bygger på et sett med antagelser. Arbeidsgruppen i ICES som utførte beregningene i 2018 (WGWIDE) viste at anvendelse av ulike forutsetninger knyttet til bruk av merkedataene hadde stor påvirkning på resultatene fra bestandsvurderingen for 2019. Dette ble ikke avdekket under metoderevisjonen i 2017.
Arbeidsgruppen gjorde på dette grunnlag beregninger under WGWIDE-møtet der en tok ut merkene med lengst tid mellom utsetting og gjenfangst fra modellkjøringen. Dette for å redusere avhengigheten av de strenge antagelsene som ligger til grunn for bruk av merkedatasettet. Denne beregningen viste også en bestandsnedgang i senere år, men fra et høyere bestandsnivå (ca. 20%) og på et senere tidspunkt, og representerer også en plausibel bestandsberegning
Havforskningsinstituttet viser også til at WGWIDE har anmodet ACOM i ICES om at det settes i gang et arbeid med en ekstraordinær metoderevisjon (intermediate benchmark).