Hopp til hovedteksten
Hvitting i Nordsjøen
Foto: Jan de Lange
Utskriftsvennlig versjon

Hvitting i Nordsjøen og den østlige Engelske Kanal

Anbefalt kvote 2019: 25 302 tonn
Anbefalt kvote 2018: 26 191 tonn
Avtalt kvote 2018: 23 107 tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY tilnærming brukes, bør fangsten i 2019 ikke overstige 25 302 tonn. Forvaltning bør implementeres på bestandsnivået.
 

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen har fluktuert rundt MSY Btrigger og er nå over den. Fiskedødeligheten har vært over FMSY gjennom hele tidsserien med unntak av 2005. Siden 2002 har rekruttering stort sett vært lavere enn i tidligere år.
 

Bestandens tilstand

Bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne, og bærekraftig beskattet.
 

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2019 (tonn) Grunnlag F i 2019 SSB i 2020 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i TAC**
MSY tilnærming 25 302 MSY tilnærming 0.172 171 663 -3.7 -3.4
* SSB i 2020 sammenlignet med SSB i 2019
**TAC i 2019 sammenlignet med TAC i 2018
 

Kvaliteten på bestandsvurderingen

I en metoderevisjon for hvitting I 2018 ble vekt ved alder og alder ved kjønnsmodning oppdatert, som resulterte i en nedskalering av SSB (WKNSEA; ICES 2018b). I tillegg ble nye naturlig dødelighets estimater brukt ((ICES, 2018a). Dette forandret estimatene av antall rekrutter fordi bestandsmodellen nå benytter rekrutter ved alder 0 istedenfor alder 1. Bestandsmodellen ble videre oppdatert fra XSA til SAM. Nøkkeltall (referanse punkter) ble oppdatert tilsvarende.

Bestandstilhørighet er fortsatt et uløst problem ved bestandsvurderingen, både i forhold til Nordsjøen og i forhold til Nordsjøen og de tilgrensende områdene. Metoderevisjonsmøtet I 2018 konkluderte med at man vil fortsette med å gjøre en bestandsvurdering for hvitting i Nordsjøen og den østlige engelske kanal.

Det har vært problemer tilknyttet alderslesning av hvitting sammenliknet med andre gadoider; i særdeleshet for alderslesningene brukt til IBTS indekser. Alderslesningsteknikker ble gjennomgått og koordinert mellom landene i 2016 (ICES, 2016b) og blir fortsatt undersøkt. Til disse undersøkelse har konkludert vil alderslesningene fortsette som i tidligere år.

Saker relevant for rådet

Det er en konsentrasjon av hvittingbiomasse i den vestlige delen av Nordsjøen. Fangstrater fra lokale flåter trenger derfor ikke være representative for hele bestanden.
På grunn av oppdaterte beregninger for naturlig dødelighet (ICES, 2015, 2016a, 2018a, 2018b), er forvaltningsplanen for EU-Norge (ICES, 2013) som er brukt i tidligere års rådgivning ikke lenger vurdert som føre-var. ICES rådet har siden 2017 blitt basert på en MSY tilnærming.
Bestandsdynamikken i Nordsjøhvitting er i stor grad drevet av rekruttering og naturlig dødelighet. For å maksimere utbyttet av fisket for denne bestanden, ville det mest effektive tiltak være å forbedre selektiviteten i de fiskeriene der det er størst forekomst av utkast.
Landinger av fisk under minimumsstørrelsen (BMS) rapportert til ICES i 2015-2017 var lave. I 2017 var hvitting ikke fullstendig under landingspåbudet. I 2018, vil hvittingfangster i alle flåter (inkludert TR2, B2) i Nordsjøen og den østlige engelske kanal være under landingspåbudet med ett de minimis unntak for hvitting fanget med bunntrål i Nordsjøen.
Hvitting i den østlige engelske kanal blir forvaltet med en felles TAC med hvitting i tilgrensende områder. Ved en slik sammenblanding av fangstkvoter og biologi for forskjellige hvittingbestander vil det være vanskelig å oppnå målet om fiske ved MSY for alle disse bestandsenhetene. Denne situasjonen kan ytterligere forverres ved utveklingen av forskjellige MAP’er for Nordsjøen og de nordvestlige farvann.
 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 119 970 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 166 708 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 166 708 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0.46
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0.33
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0.172
Ventet fiskedødsrate i 2018: 0.218
Ventet gytebestand i 2019: 178 387 tonn

 

Standardplott

Catches
Recruitment

Pressure

Stock
 
 
 

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.
 

Referanser

ICES. 2013. Joint EU–Norway request to evaluate the long-term management plan for whiting in the North Sea. In Report of the ICES Advisory Committee, 2013. ICES Advice 2013, Book 6, Section 6.3.5.2. 7 pp.

ICES. 2015. Report of the Working Group on Multispecies Assessment Methods (WGSAM), 9–13 November 2015, Woods Hole, USA. ICES CM 2015/SSGEPI:20: 206 pp.

ICES. 2016a. Report of the Inter-Benchmark Protocol for Whiting in the North Sea (IBP Whiting), May 2016, by correspondence. ICES CM 2016/ACOM:48. 69 pp.

ICES. 2016b. Report of the Workshop on Age estimation of Whiting (Merlangius merlangus) (WKARWHG2), 22–25 November 2016, Lowestoft, UK. ICES CM 2016/SSGIEOM:15. 47 pp.

ICES 2018a. Interim Report of the Working Group on Multispecies Assessment Methods (WGSAM), 16-20 October 2017, San Sebastian, Spain. ICES CM 2017/SSGEPI:20: 395pp

ICES. 2018b. Report of the Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak (WGNSSK), 24 April–3 May 2018, Ostend, Belgium. ICES CM 2018/ACOM:22.